COMM245 Проект: Управленски правила за медийни услуги

Анотация:

Изследователският проект е самостоятелна работа на студента под научното ръководство на преподавател. Той се инициира от студента или преподавателския екип одобрява се от научния съвет на програмата и е пряко свързан с научно-изследователската и творческа дейност на департамент “Масови комуникации”.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Развива самостоятелност и научно-изследователски умения и творческо мислене;

Функционира като допълнителна форма към предлаганите от департамента учебни програми и курсове, които дават възможности за кредитиране;


Предварителни изисквания:
Добро познаване на медии, комуникации и правната регулация в тази област.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Стратегия на за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване в България.
 2. Реферирано изследване върху монографията „Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз” от доц. Нели Огнянова (София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005 )
 3. Реферирано изследване върху сборника: „Студии по медийно право”, Бисера Занкова (София: Нова звезда, 1997)
 4. Обществената медия: произход, основни постулати, перспективи в дигиталната епоха.
 5. Комерсиална медия: произход, основни постулати, перспективи в дигиталната епоха.
 6. Изследване на радио-пазара в София.
 7. Директива на ЕС за аудиовизуалните медийни услуги
 8. Закон за радиото и телевизията
 9. Закон за авторското право и сродните му права
 10. Търговски закон за електронните съобщения
 11. Европейска конвенция за транс гранична телевизия
 12. Управление на творчески персонал; производство; планиране, подбор и назначение на персонал в българските национални електронни медии – сравнителен анализ между националните ТВ и/или радио станции.
 13. Ориентация, обучение и квалификация на персонала в българските национални електронни медии – сравнителен анализ на правни изисквания и практиката в поне две от националните ТВ и/или радио станции.
 14. Програмиране в радио-ефира на София – лицензирани станции. Систематизация на българските радиостанциите в групи формати - основни и сходни.
 15. Източници на програма в българските радио-станции – музикални, говорни и специализирани.
 16. Програми на лицензирани ТВ оператори в София – лицензирани телевизии –доминация на определен вид програма – новини, ток-шоу, филми и т.н.; програмна стратегия, предавания, които определят облика на програмата.
 17. Източници на програма за българските национални ТВ оператори – далеко съобщителни и програмни.
 18. Медийни изследвания в България – фирми, механизми, най-често прилагани методики.

Литература по темите:

-Закон за авторското право и сродните му права. 2011

-Закон за електронните съобщения 2008

-Конституция на Република България, ДВ бр.29, 10.04.1990.

-Мелтев, Михаил. Телевизията в Европейската общност в края на ХХ век. Годишник на департамент Масови комуникации, С.: НБУ, 2004.с.27-30

-Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.:Титра, 2007.

-Серакинов, Георги. Авторското право и сродните му права в България. София: СИБИ, 2002;

-Directive 2007/65/ec of the EU Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC, 11 Dec. 2007

-Hagedoorn, J. A.L.Link , N. Vonortas: Research Partnership. Research Policy,2000

-Joseph R. Dominic - The Dynamics of Mass Communication - McGraw-Hill,Inc.1990;

-http://www.cem.bg/ (официален сайт на Съвет за електронни медии)

-http://www.nfc.bg/ (официален сайт на Национален съвет за кино)

-http://www.bnt.bg/ (официален сайт на Българската национална телевизия)

-http://www.bnr.bg/ (официален сайт на Българското национално радио)

-http://ec.europa.eu/index_bg.htm (официален сайт на Европейската комисия)

Средства за оценяване:

Форми на кредитиране:

- Подготвяне на писмен текст по зададената и одобрена тема

- Презентация и защита на изследването

- Подготовка и публикация на текста