COMM146 Семинар: Медийна и ПР грамотност

Анотация:

Семинар, който се провежда веднъж през семестъра. На него студенти и преподаватели участват с доклади и научни съобщения по предварително обявена тема.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните тенденции за усъвършенстване на съвременните средства за масова комуникация.

2) могат:

Да анализират казуси от медийната практика в публично пространство.

Да подготвят идеи в интерактивен формат.

Да могат да работят в екипи и да изготвят и представят пред публика мултимедийни презентации.


Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Михайлов, Владимир. Медиязнание, ИЗТОК-ЗАПАД, 2009, 199 с.

Михайлов, Владимир. Записки по телевизията (Несполучливият културен модел), ИЗТОК-ЗАПАД, 2006, 99 с.

Михайлов, Владимир. Открита ли е телевизията? (Кратка история и теория на телевизионната комуникация), Рой комюникейшънс, 2003, 219 с.

Михайлов, Владимир. Медийна рецепция, НБУ, 1998, 150 с.

Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Средства за оценяване:

Конференция

Реферат