CASM247 Приложение на InDesign в графичния дизайн

Анотация:

В курса се разглеждат основни операции с InDesign, работа с текст, работа с макетни страници, работа с графики и таблици, работа с цвят, предпечатна подготовка и уебсайт.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Татяна Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилият курса студент

ще знае:

- продукта InDesign;

ще може:

- да извършва предпечатна подготовка с продукта InDesign

- да проектира и изработва книжни тела и корици

- да създава эайлове за печат


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Добра компютърна грамотност

- Да владеят поне една текстообработваща, растерна и векторна графична програмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение - работно пространство, инструменти, параграфи
 2. Стилове - параграфни и символни
 3. Макетни страници - специални и скрити символи, оформяне и изливане на текст
 4. Гридова мрежа – организиране на работното пространство – дизайн
 5. Изображения - работа и контрол, връзки
 6. Next style, Grep Style, Data merge
 7. Preflyght, контрол на публикацията и предпечат
 8. Създаване на печатни файлове – контрол и проверка
 9. Корици на книжни тела - текущо оценяване
 10. Автоматично генериране на съдържание, предпечат и контрол на голямо книжно тяло
 11. Primary text flow - изливане на големи текстове, автоматично страниране, бележки под линия
 12. Таблици - tabs, tables - оформяне и работа, календар
 13. Инструменти за графики и връзки с друг софтуер
 14. Интерактивност в InDesign
 15. Текущ контрол

Литература по темите:

Adobe InDesign CC: Официален курс на Adobe Systems

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ:

Активност по време на курса през семестъра

Контролни работи - 2 (по време на 10-тия и 15-тия час от семестъра)

Представяне на практически изпълнен проект (по време на изпита, при липса на една или две текущи оценки)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

За окончателна оценка се приема крайната текуща оценка през семестъра (при условие, че студентът има две текущи оценка), която представлява средно аритметично от оценките на двете контролни работи по време на семестъра.

В останалите случаи студентите се явяват на изпит по време на сесията, като окончателната оценка е средно аритметично от крайната текуща оценка (липсващите се считат за двойки) и удвоената оценка от изпита.

Студентите, които не са задължени да се явят на изпит (т.е. имат крайна текуща оценка), но искат по-висока окончателна оценка, също могат да се явят на изпит при посочените условия.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В края на семестъра студентите трябва да представят печатен продукт – рекламен флайър, реализиран със средствата на програмата Adobe InDesign.

Условия за изпълнение на проекта:

• тема – туризъм

• изходен формат А4

• нестандартна сгъвка

За оценяването е необходимо студентите да предоставят завършения продукт на хартия и пакетирана публикация с файловете в оригиналния формaт на Adobe InDesign.