APMM003 Проект: Мозайката в интериора

Анотация:

• Курсът "Самостоятелна работа: Мозайката в интериора" е извънаудиторен и включва практическите разработки в областта на мозайката и стенните изкуства през първия магистърски семестър.

• Курсът запознава студентите с характеристиката и специфичните особености на стенописната техника "мозайка" в многообразието и от форми и приложения.

• Проектират се композиции и се реализират на подвижни панели в различни мозаечни опуси.

• Основната цел на курса е студентите да получат познания и умения за специфичните особености, изразните средства и приложението на мозайката.

• Дисциплината има за цел да възпитава критерии, творческо мислене и умения за самостоятелна работа в техника "мозайка" и други стенописни техники

• Курсът е открит за вътрешно (с други курсове от НБУ) и външно (с български и чуждестранни университети) интегриране в разработката на съвместни проекти.

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на различните форми, техники и опуси на мозайката

2) могат:

• да проектират и реализират произведения в стенописните техники "мазайка", "секо" , "графити" и в комбинирани и смесени техники


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• ПО ОСНОВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ЗАСТЪПЕНИ В БАКАЛАВЪСКОТО ОБУЧЕНИЕ: РИСУВАНЕ,ЖИВОПИС, КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ, СТЕНОПИСНИ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА, ЦВЕТОЗНАНИЕ,Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. В извънаудиторния курс "Самостоятелна работа: Мозайката в интериора" се предвижда реализация на мозаечна композиция (или фрагмент) в подходящо избрана техника или комбинация от техники и изразни средства. Преподавателят, задава конкретна индивидуална тема и задача на всеки студент в начлото на семестъра. По тях студентът работи през целия семестър, консултирайки се с водещия преподавател и в края на семестъра получава оценка на проекта. Най-добрите студентски работи, избрани на конкурсен принцип, участват в реализацията на стенно произведение, което се изпълнява в конкретна стенописна техника (темперна, акрилна, мозайка или витраж). При възможност може да бъде организирана колективна реализация на монументално произведение в реална архитектурна среда.

Литература по темите:

• Основна литература:

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта – проблеми и предизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

• КЛЕЕ, Паул. Педагогически бележник // Паул Клее; Прев. Таня Петрова. - София: АГАТА-А СД, 1996. - 60 с

• НОВ български университет. Департамент "Дизайн и архитектура". Сборник научни доклади. - София: НБУ, 2013. - 376 с. : с цв. ил.

• СЕРГИНОВ, Борис. Дизайн проектиране. София: Нац. худож. акад., 2008. – 163 с

• СЕРГИНОВ, Борис. Дизайн -Диалог и монолог София: НБУ, 2015

• СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. - София : Тангра, 2002. 182 с.

• СПИРОВ, Йордан. За съвременната мозайка. - София : Тангра, 2011. 80 с.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Допълнителна литература:

1. БОЖИЛОВ, Станимир. Тенденции, проблеми и влияния в българската църковна стенопис от втората четвърт на ХХ век. // П р о б л е м и на приложните изкуства : Сб. материали от докторантска конф :Т.2.. – София : НХА, 2008, с. 38 – 46.

2. ВАСИЛИЕВ, Асен. Ерминии: Технология ; Иконография. - София, 1976.

3. ВИННЕР, А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. - Москва,1950.

4. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници.- София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

5. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

6. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в -София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

7. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. - Велико Търново : ВТУ, 1998.

8. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

9. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

10. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. - София : БАН, 1985. - 440 с. 7 с. : с ил.

11. СКЛИРИС, Стаматис. От портрета до иконата. / Прев.от гр. ез. Свилен Тутеков и др. – Велико Търново: Синтагма, 2008. – 88 с., 4 л.: цв. ил.-(Малка православна библ.).

12. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. на Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

13. ФЕЙНБЕРГ, Л. И др. Секреты живописи старых мастеров.

14. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света.- София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

15. ШАРЕНКОВ, А. Техника и технология на възрожденската живопис. София, 1992.

16. ШЕПЕЛЕВ, А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы. Москва, 1990.

17. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

18. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.