APMM102 Компютърни визуализации

Анотация:

• Курсът „Компютърни визуализации” има за цел да предостави нужния базисен набор от средства за проектиране и представяне на предмети с изящен характер в архитектурните пространства.

• Създаване на пряката връзка между основните изобразителни дисциплини (рисуване, живопис, пластика) и пособите на двуизмерното компютърно проектиране за тяхното по-обедително представяне.

• Задачите в курса са градирани по сложност и са паралелно свързани с проектите и практиките в извънаудиторните курсове

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

гл. ас. Румен Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за боравене с Adobe Graphic design software.

• Специфични познания в двуизмерното проектиране – начален стадии от проектирането на произведение на изкуството.

2) могат:

• Да използват Adobe Photoshop и Adobe Illustrator с проектантска цел.


Предварителни изисквания:
• ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, (РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, ПЛАСТИКА, ЦВЕТОЗНАНИЕ)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в компютърните визуализации.
 2. Запознаване с основни програми за визуализиране, представяне и презентиране на обекти от изящните и приложни изкуства.
 3. Общи положение при употребата на Adobe Graphic design software.
 4. Запознаване с Adobe Photoshop – Интерфейс, работа с документи (боравене с пространството на програмата).
 5. Функции в Adobe Photoshop – Изрязване и трансформиране, Работа с layers (слоеве), Layer masks (маски).
 6. Функции в Adobe Photoshop – Тониране и оцветяване чрез средствата на Adjustment layers. Опции за коригиране на цветови съотношения и тонирания.
 7. Варианти за ретуширане и коригиране на снимки, визуализации и проекти чрез средствата на Adobe Photoshop.
 8. Запознаване с Adobe Illustrator – Интерфейс, работа с документи (боравене с пространството на програмата).
 9. Функции в Adobe Illustrator – Основи на линейното изкуство и употребата му в създаването на проект/работен картон и др. свързани с началните етапи от проектирането на едно произведение на изкуството.
 10. Функции в Adobe Illustrator – Трансформиране на обекти от криви. Работа по проект. Част I
 11. Функции в Adobe Illustrator – Трансформиране на обекти от криви. Работа по проект. Част 2
 12. Функции в Adobe Illustrator – употреба на Type tool – основни понятия и възможности за работа с текст .
 13. Проектиране чрез Adobe Illustrator – Pen Tool
 14. Проектиране чрез Adobe Illustrator – Pathfinder Operations
 15. Проектиране на обект от изящните изкуства към изпитна работа от избрана дисциплина на студентите към програма „Артистични практики в архитектурна среда“

Литература по темите:

1. Adobe Photoshop CS6 Bible – издателство „Wiley“

2. ИIllustrator CS5 Bible – издателство „Wiley”