APMM101 Композиция в стенните и пространствени изкуства

Анотация:

• Задачата на курса е да подготвя студентите за решаване на различните естетически, композиционни, колористични и технологични проблеми на стенните изкуства.

• В процеса на обучение се предвижда овладяване от студентите на традиционните и съвременни теории и практики в стенописта, както и запознаване с характеристиката и специфичните особености на техниките „а секо”, „мозайка” и „витраж”.

• Основно внимание е отделено на стенописната композиция, решена в класически и съвременни стенни техники за различни като предназначение интериорни и екстериорни пространства, отчитайки свойствата и качествата на художествения синтез.

• Пряката връзка с характера, спецификата и функцията на архитектурната среда налага различен подход и стенописни техники, прилагани при реализирането на проекти с подходящи материали, гарантиращи тяхната трайност.

• Дисциплината има за цел да възпитава критерии, творческо мислене и умения за самостоятелна работа с някои „писани” техники за живопис и стенопис.

• В лекциите и практическите занимания подробно са застъпени проблемите и задачите, свързани с особеностите на стенните изкуства като висша форма на дизайн на архитектурна среда.

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
проф. Олег Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на различните форми и техники на стенните изкуства

• традиционните и съвременни теории в стенописната композиция

2) могат:

• да проектират и реализират стенописни произведения в подходящи монументални техники в реална архитектурна среда

• да участват в решаване проблемите на архитектурно-художествения синтез и естетизация на интериорни и екстериорни пространства


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• ПО ОСНОВНИТЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ЗАСТЪПЕНИ В БАКАЛАВЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ: РИСУВАНЕ, ЖИВОПИС, СТЕНОПИС, ТЕХНОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА, ПЕРСПЕКТИВА, АНАТОМИЯ, ЦВЕТОЗНАНИЕФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Исторически преглед на изкуствата в архитектурна среда
 2. Художествена идея и основни изразни средства за реализирането й в монументалните изкуства
 3. Етапи на работа в творческия процес: тема, идея, проучване и обработване на материал за стенописен проект
 4. Идейни скици и проекти за създаване на монументално произведение
 5. Създаване на работен картон, откопиране, реализация и презентация на творба в архитектурна среда
 6. Колективни форми на стенопис
 7. Работа в екип при реализация на стенописно произведение
 8. Писани стенописни техники върху неподвижни и подвижни сухи основи
 9. Специфика на проектирането и реализацията в техника „мозайка”
 10. Мозаечни опуси
 11. Специфика на проектирането и реализацията в техника „витраж”
 12. Видове стъкла, оловни шпросни, медни ленти, композит и други материали за витраж
 13. Реализация на стенописна композиция (или фрагмент) в свободно избрана техника или комбинация от техники и изразни средства.
 14. Употреба на стенописните техники в интериорни и екстериорни пространства. Синтез на архитектурата и монументалните изкуства.
 15. Семестриален конферанс- разглеждане, анализ и оценяване на работата през семестъра

Литература по темите:

• Основна литература:

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта – проблеми и предизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв. ил.

• СПИРОВ, Йордан. Технологически и технически справочник на художника стенописец. - София : Тангра, 2002. 182 с.

• СПИРОВ, Йордан. За съвременната мозайка. - София : Тангра, 2011. 80 с.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Допълнителна литература:

1. БОЖИЛОВ, Станимир. Тенденции, проблеми и влияния в българската църковна стенопис от втората четвърт на ХХ век. // П р о б л е м и на приложните изкуства : Сб. материали от докторантска конф :Т.2.. – София : НХА, 2008, с. 38 – 46.

2. ВАСИЛИЕВ, Асен. Ерминии: Технология ; Иконография. - София, 1976.

3. ВИННЕР, А.В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. - Москва,1950.

4. ИЛИЕВ, Илия. Паркетиращи конвексни петоъгълници.- София: Архимед, 2009. – 272 с.: с ил.

5. КИПЛИК, Д.И. Техника на живописта/ Прев. от рус. А. Симеонов, Р. Христова. – София : Наука и изкуство, 1956.

6. МАВРОДИНОВА, Лиляна. Стенната живопис в България до края на ХІV в -София:Марин Дринов,1995. 100 с.: с цв. ил.

7. ПРАШКОВ, Любен. Монументална църковна живопис в България през ХVІІ –ХІХ в. - Велико Търново : ВТУ, 1998.

8. РАЙЧЕВ, Румен. Комбинаторика: Учебник за 8 кл. на средните специални худож. у-ща. – София: Нар. просв., 1987. – 120 с.: с ил. и сх.

9. РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК,

10. РОШКОВСКА, Анна и др. Стенописен орнамент. - София : БАН, 1985. - 440 с. 7 с. : с ил.

11. СКЛИРИС, Стаматис. От портрета до иконата. / Прев.от гр. ез. Свилен Тутеков и др. – Велико Търново: Синтагма, 2008. – 88 с., 4 л.: цв. ил.-(Малка православна библ.).

12. СЪВРЕМЕННО българско монументално изкуство / Под ред. на Христо Стефанов, Максимилиян Киров. – София: Д-р Петър Берон, 1986. – 280 с.: с цв. ил

13. ФЕЙНБЕРГ, Л. И др. Секреты живописи старых мастеров.

14. ЧУЛОВА-МАРКОВА, Даниела. Стенно-монументалните изкуства в България, Европа и света.- София: Авангард-Прима, 2008. – 118 с.

15. ШАРЕНКОВ, А. Техника и технология на възрожденската живопис. София, 1992.

16. ШЕПЕЛЕВ, А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы. Москва, 1990.

17. MAYER, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

18. STEPHENSON, J. The materials and techniques of painting.

19. https://www.pinterest.com/pin/534169205804035691/?nic_v1=1aeqA1XFuJnmJ7s0IvIDKNhfS1rN7uovWLe70lUaVcHrKdMYoSLQmC2i26xfQi%2FwwL

20. https://www.youtube.com/watch?v=F6Ked_ntsP8

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

ПОРТФОЛИО 10%

КОНФЕРАНС 30%