MBAM085 Проект: Информационно осигуряване на туристическата фирма

Анотация:

За да се управляват успешно работещите в организацията са нужни професионални познания за подходите, моделите, механизмите, закономерностите и добрите практики в работата с човешките ресурси. За целта всеки икономист и ръководител е необходимо да притежава конкретно ниво на интелигентност, съчетано с актуални познания за съвременните технологии на HR мениджмънта и компютърните технологии, които могат да бъдат от полза за бизнеса. Нужна е компетентност в областта на анализа и проектирането на очаквания за измененията на пазара на работна сила и формирането на приоритети, за иновационните политики по модернизирането на системата за управление на персонала в организацията, в съответствие с потребностите на времето, за новите HR стратегии непосредствено обвързани с бизнес целите на организацията.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаващите се ще получат знания от разработването на казус и използването на теорията за обясняване на практиката. Ще се запознаят с еволюцията в управленските практики, но и със систематичното развитие на академичните теории в областта на управлението на човешките ресурси и другите възможности, които дава информационното обезпечаване в туристическата фирма.
Предварителни изисквания:
да

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

да

Средства за оценяване:

да