MBAM614 Инвестиционна политика в туризма

Анотация:

Да се задълбочат практическите знания на студентите чрез проучване на дейността на туристическите предприятия, анализ на конкретни проблеми с лични изводи и препоръки

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
• микроикономика;

• макроикономика;

• основи на финансите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

1. Икономика на фирмата, София,Век 22

2. Лари Боседу, Рам Чоран:Изпълнението:новата теория на управлението и организацията, изд.Класика и стил, 2006г

3. Джереми Курди, Бизнес стратегии

4. The Economist, Класика и стил, 2005

5. Как да вземеме по-умни решения,Икономика и стил, 2009

6. Йордан Коев, Основи на предприемачеството, В.Стено,2002

7. Надежда Николова, Основи на финансите,Ciella 2009

Допълнителна

Сп.Туристически пазар

Сп.Tourist Economics

Сп.Икономическа мисъл

Трудове на НБУ, УНСС,БСУ

Средства за оценяване:

Тест- 50%

Писмени задачи- 50%