MBAM605 Управленски информационни системи в туризма

Анотация:

Курсът запознава студентите с изискванията на бизнеса към информационните системи, служещи за управление на бизнес процеса. Разглеждат се видове информационни системи, приложими във всяко ниво на управление. Въвеждат се съвременни подходи за използване на информационните системи като мобилен бизнес, облачни технологии.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цели на курса:

• Да разгледа приложението на информационните системи от гледна точка на мениджъра.

• Да даде подходите за разработване и приложение на информационни системи в бизнеса.

• Да запознае с новите решения за използване на информационните системи в глобална бизнес среда.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. P. Bocij, D. Chaffey - Business Information Systems, 2006.

2. K. Laudon, J. Laudon – Management Information Systems, 6 ed., 2006

3. Списание CIO – тематични броеве за информационни системи

Средства за оценяване:

Самостоятелен проект - 40%

Казус - 40%

Презентация - 20%