MUSM130 Педагогическа работа - инструмент I част

Анотация:

Теоретични ракурси на проблема. Открити лекции с различни възрастови групи. Самостоятелна подготовка и водещи лекции. Участие в дебати и консултации.

Теоретична подготовка за провеждане на уроци със студенти. Провеждане на лекции в присъствие на преподавателя.

Цели: да бъдат подготвени студентите за педагогическа работа. Да се осигурят необходимите научни знания и умения за правилно и пълноценно обучение и възпитание на начинаещи пианисти. Да се даде възможност за цялостно опознаване на процесите на откриване на музикални способности у деца.

Теоретична подготовка за провеждане на уроци със студенти. Провеждане на лекции в присъствие на преподавателя.

Постигане на професионално насочване при изучаването на инструмента.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да определят нивото на музикалната дарба. Да поставят "ръцете на пианото". Да построят методично точно учебния час. Да преподават пълноценно. Да познават в детайли пианистичната литература.

Постигат професионални педагогически умения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения натрупани в базисното и бакалавърско обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Клавирно изкуство 54.

2.Коган - "Работа на пианиста".

3.1981, М. Куртева - "Методика на обучението".

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 30 %

КАЗУС 30 %

ДРУГИ: 40 %