MUSM114 Камерна музика / пеене I част

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти-инструменталисти или певци и има за цел да формира и развие изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност при работата им в ансамбъл и особено при разучаването на нова творба. Насочеността е предимно в практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения за най-бързо вникване в тънкостите на дадена творба, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване и прецизност както в детайлизирането, така и в обхват на цялостния музикален материал, усет за стил и естетически характеристики през отделните стилистични епохи, висока култура на артикулация и сценична дикция (при певците).

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

гл. ас. Златка Златкова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти могат да музицират в различни камерни формации, да познават различните стилове, да са придобили своя гледна точка към различни стилове и състави, да прилагат своята гледна точка при бъдещи музикални изяви.

Успешно завършилите курса:

1) знаят:

• Теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение

2) могат:

• Изпълнителски и преподавателски умения в бъдещата дейност на студентите

• Наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване в областта на камерната музика и камерното пеене, като високо стойностно изкуство


Предварителни изисквания:
Студентите да имат добри познания по музикалните дисциплини, инстументални или вокални умения и развит музикален вкус.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

камерни произведения от различни епохи и стилове

Средства за оценяване:

активност по време на семестъра

участие в концерти, уъркшопове, майсторски класове и пр.