MUSM256 Работа с диригент I част

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, провеждани в рамките на един семестър и в Магистърска програма "Музикално изпълнителство (на български език)".

Обучението в курса има за цел да развие знанията и уменията на студентите в музикалноизпълнителските практики във вокалната, вокално-инструменталната, инструменталната, респ. при соловата, ансамбловата музика и нейното изпълнение с камерни ансамбли, камерни оркестри и големи оркестрави състави.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Найден Тодоров  

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на обучението си в курса от студентите се очаква да:

Са достатъчно добре запознати с основните характеристики на музикалноизпълнителската практика на работа с диригент.

Могат да разпознават историко-стилистични норми и традиции на изпълнителски поведения, както и да ги прилагат и превъплъщават в собствените си интерпретации на музика.

Могат да работят с камерни ансамбли, оркестри.
Предварителни изисквания:
Познания по история и теория на музиката, лична изпълнителска практика или наблюдения върху чужда такава.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Съобразно спецификата на специалността се избира подходящ репертуар от творби, които са подходящи за нивото на развитието на отделния студент.

Средства за оценяване:

Тест I - 20%

Тест II - 20%

Презентация - 40%

Конферанс - 20%