TCMD005 Управление на знанията в телекомуникациите

Анотация:

Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с основите на теорията на мениджмънт на знания и приложението и в организации и фирми. Курсът дава общапредстава за управлението на знания като научна дисциплина и връзката й със стратегическото управление на организациите. Разглеждат се основни понятия за дисциплината, основни процеси и модели за управление на знания и иновации, трансифер на знания, организационна култура, техники и технологии за управление на знания, проектиране и контрол на система за управление на знания. Специално внимание в курса се обръща на одита на знания и контрола на ефективността на стратегията за управление на знания във връзка с реализирането на корпоративните цели. В курса се разглеждат практически методи за управление на знания, както по отношение на човешките ресурси, така и във връзка с бизнес процесите и информационните технологии, които ги подпомагат. Практическите занятия са свързани с реалната практика при управлението на знания.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р
доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

управление на знания и иновации, стратегическо управление, одит на знания, разработване на стратегия, техники за анализ, проектиране на система за управление на знания
Предварителни изисквания:
познания в ИКТ, английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Необходимост от управление на знания
 2. Данни, информация, знания
 3. Техники за извличане на знания
 4. Основни процеси и модели за управление на знания и иновации
 5. Организационна култура и споделяне на знания
 6. Практически общности и социални мрежи
 7. Технологии за управление на знания
 8. Трансфер на знания и иновации
 9. Бизнес стратегия и управление на знания
 10. Одит на знания и измерване на интелектуалния капитал
 11. Екип за управление на знания
 12. Система за управление на знания
 13. Практика за управление на знания
 14. Национална иновационна система
 15. Иновационен мениджмънт
 16. Иновационна стратегия

Литература по темите:

А) Аврамов, Йосиф, Финансов менджмънт на телекомуникациите; Издателство на НБУ, 2021

1. TRAINMOR KNOWMORE, Handbook on organizational knowledge management, 2008, Greece, http://www.trainmor-knowmore.eu/

2. Shelda Debowski, Knowledge Management, John Wiley & Sons Australia Ltd., Sidney, 2006

3. Dalkir, K.: Knowledge management in theory and practice, Elsevier, Butterworth, 2005

4. Paul Bocij, Andrew Greasley, Simon Hickie, Business Information Systems, Technology Development & Management, Pearson Education Ltd, Harlow,2008

5. Nonaka, I., H.Takeuchi, The knowledge creating company: How Japanese Companies create the Dynamics of Innovation, Oxford, Oxford University Press, 1995

6. Mertins, K., P.Heisig, J.Vorbeck, Knowledge Management – Concepts and Best Practices, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2003

7. Tiwana, A., The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall, 1999

8. Liebowitz, J., Knowledge management Handbook, CRC Press LLC, 1999

9. Strategic Management, Theory and Application, Adrian Haberberg & Alison

Rieple, Oxford University Press, New York, 2008

10. Davenport, T. H., L. Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press, 1998

11. Bergeron B., Essentials of Knowledge Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

12. Ackerman M., Pipek V., and Wulf V., Sharing Expertise: Beyond Knowledge Management, Cambridge Ma: MIT Press, London, 2003

13. Hildreth P., Kimble C., Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice, Idea Group Publishing, Hershey, 2004

14. Bensoussan, B. , C. S. Fleisher, The Financial Time Guide to Analysis for Managers , Pearson Education Ltd.,2009