TCMD003 Симулационно моделиране в телекомуникационните мрежи

Анотация:

Телекомуникационните и информационни системи и мрежи са обслужващи системи със сложна структура, като чрез тях се предоставят множество разнообразни услуги. В този смисъл те са с много състояния и твърде сложни за точни математични решения, което налага използване на различни апроксимации водещи до алтернативни приблизителни решения. Изследването на сложни системи и мрежи от всякакъв вид и технология понякога е осъществимо единствено с методите на симулационното моделиране.

Симулационното моделиране е научно направление с приложение в телекомуникации, транспорт, логистика, производство, процесорно управление и др. В много случаи е необходимо да се намери оптимален алгоритъм на обслужване в дадена сложна система, представена като система за масово обслужване (СМО). Телекомуникационните и информационни системи и мрежи се представят чрез модели във вид на СМО, съдържащи обслужващи устройства (с възможни състояния „свободно” и „заето”) и постъпващи към тях заявки за обслужване (с възможни състояния „в обслужване”, „чакащи в опашка”, „загуби”).

Симулационният модел по същество представлява алгоритъм, който отразява поведението на СМО във времето в зависимост от структурата на обслужващата система и параметрите на потоците постъпващи за обслужване заявки. Моделът служи за оценка на параметри на конкретната СМО като: производителност, натоварване (на системите и на мрежата), средно време за обслужване на една заявка и др.; т.е. на ефективността и качеството на функциониране при обслужване.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаемите ще могат в процеса на изследване да получават оптимален алгоритъм на обслужване, съобразно приети критерии, в дадена сложна система, представена като система за масово обслужване (СМО).
Предварителни изисквания:
Познания по теория на вероятностите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Същност на симулационното моделиране. 2. Симулационно моделиране на сложни динамични системи. 3. Обхват на системите и процесите за симулационно моделиране. 4. Планиране на експериментите. 5. Моделиране на мрежи от системи за масово обслужване. 6. Моделиране на многолинийни и многофазни системи. 7. Критерии за сходимост на резултатите.

Литература по темите:

1. Боянов К. и др. Цифрово моделиране. С., Техника, 1975.

2. Егоров А., Р. Романски Компютърно моделиране. С., изд. ТУ-София, 1993.

3. Шрайбер Д. Моделирование на GPSS. М., Радио и связь, 1975.

4. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания – ч.1. М., Машиностроение, 1979.

5. Клейнрок Л. Коммуникационные сети (стохастические потоки и задержки сообщений). М., Наука, 1970.

Средства за оценяване:

Курсова работа и тест