ADMD231 Изследователски семинар

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Дисциплината изучава:

• Различните възможности за представяне на научен текст.

• Способите на защита и оборване на изследователски тези.

Цели на курса:

• Да постигне аргументация и убедителност при работата с научни текстове.

• Да помогне на докторантите да изградят умения за ефективно представяне и защита на научен текст.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

• Докторантът ще може да създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания и наблюдения

• Ще се научи на самостоятелна инициативност.

• Ще извършва информирана преценка по сложни въпроси свързани с дискутирането на научен текст.

• Ще представя идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и студенти

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да формират представите си за научен текст;

• Как да определят и обосноват наличието на научен проблем, използвайки специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

• Как да структурират аргументи и да водят насочена дискусия по даден научен проблем;

• Как да представят знания и разбиране на най-високо равнище, не само при провеждането на научни изследвания в областта на публичната администрация, но и в близки научни области;

• Как да проведат успешно защитата на своята дисертация.

2) могат:

• Да представят мнение по даден научен текст;

• Да защитават и оборват аргументирано научни тези и становища;

• Да участват в дискусия по научна тема;

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• записан курс „Изследователски методи в публичната администрация“Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Х.Белоев, Тасев Г., ( 2008) Наръчник на докторанта,ч.II,Русе,184с. [ISBN 978-954-712-427-1]

2. Тасев Г.,Д.Георгиева,С.Ковачева ( 2009) Методология на научното изследване. Как се разработва докторска дисертация .-С.,180с. [ISBN 978-954-323-527-8.

3. Тасев Г. ( 2009) Тълковен речник на научни термини.-С.,58 с.[ISBN 978-954-323-585-8].

4. Тасев Г. ( 2009) Ерратология или как да се избегнат най-често срещаните грешки при разработване на дисертация.-С.,60с.[ISBN 978-954-323-573-5].

5. РЪКОВОДСТВО: Как да използваме ефективно електронни книги/ електронни учебници в преподаването и ученето http://www.adam-europe.eu/prj/5928/prj/GUIDE_final_BG.pdf

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ- презентация 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Задължително студентите трябва да бъдат изпитани устно и писмено. При комбинираната оценка също се спазва това правило.