MUSM574 Музика - изкуства - култура I част

Анотация:

Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛАТИНИЦА

• Benward, Bruce, Barbara Garvey Jackson, and Bruce R. Jackson. (2000). Practical Beginning Theory: A Fundamentals Worktext, 8th edition, Boston: McGraw-Hill.

• Brown, James Murray (1967). A Handbook of Musical Knowledge, 2 vols. London: Trinity College of Music.

• Chase, Wayne (2006). How Music REALLY Works!, second edition. Vancouver, Canada: Roedy Black Publishing.

• Hewitt, Michael (2008). Music Theory for Computer Musicians. USA: Cengage Learning.

• Lawn, Richard J., and Jeffrey L. Hellmer (1996). Jazz Theory and Practice. [N.p.]: Alfred Publishing Co.

• Meyer, Leonard B. (1961) Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press.

• Meyer, Leonard B. (1997) Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press. 349 p.

• Meyer, Leonard B. (1997) Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press.

• Miguel, Roig-Francoli (2011). Harmony in Context, Second edition, McGraw-Hill Higher Education.

• Seashore, Carl (1933). Approaches to the Science of Music and Speech. Iowa City: The University.

• Seashore, Carl (1938). Psychology of Music, New York, London, McGraw-Hill Book Company, Inc.

• Sorce, Richard (1995). Music Theory for the Music Professional. [N.p.]: Ardsley House.

• Wollheim, Richard. (1968) Art and Its Objects: an Introduction to Aesthetics. New York: Harper & Row, 1968.

• Yamaguchi, Masaya (2006). The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition. New York: Masaya Music Services.

КИРИЛИЦА

• Арнаудов, Георги.: 2013: Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век, Българско музикознание, 182-200

• Арнаудов, Георги.: 2013: Отвъд границите на стила. Малер, Борхес и Берио, Млад научен форум за музика и танц: Седма научна конференция с международно участие, 9-10.06. 2012: Сборник с доклади

• Арнаудов, Георги.: 2012: MTV: Постмодерната музикална телевизия: Контексти, смисли, дебати, Научен електронен архив на НБУ

• Арнаудов, Георги.: 2012: Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика, Българско музикознание, 52-70

• Арнаудов, Георги.: 2010: Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба, Годишник на Нов български университет 2010, 228-238

• Вълчинова-Чендова, Елисавета.: 2000: Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век. С., Пони, 2000, 208 с. (Резюме на английски език.) Издадена със съдействието на НЦМТ при Мин. на културата в България.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета.: 2004: Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. С., ИИзк. – БАН, 2004, 328 с. С приложения и статии на български, английски и немски език.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета.: 2008. Светът на моята музика. Композиторът Владимир Панчев (съавт. с д-р Албена Найденова). С., Марс, 2008.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета.: 1985: Военно-духови оркестри в България и техният репертоар – 1879–1944 г. С., Институт за музика – БАН, 1985, 227 с. Ръкопис. Дисертационен труд (кандидатска дисертация) за присъждане на научната и образователна степен (кандидатска степен) „доктор”. Автореферат. С., Институт за музика – БАН, 1985, 34 с.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета.: 2005: Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. С., ИИзк. – БАН, 2005, .349 с. и 149 с. приложение. Ръкопис. Автореферат. С., ИИзк. – БАН, 2005, 56 с.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета.:

• Конов, Я.: „За Марк-Антоан Шарпантие и посветената на колекцията негови манускрипти конференция във Франция”, Музикални хоризонти, София, 2004, брой 4, стр. 24-25

• Конов, Я.: „За многогласа, както и за същността, практиката и теорията на basso continuo – някои данни и съпоставки”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 1999

• Конов, Я.: „За Моцартовите практически елементи на генералбаса”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1999

• Конов, Я.: „Марк-Антоан Шарпантие работи за Евровизия”, Музика. Вчера. Днес, София, 2003, кн. 4, стр. 34-42 и 76-80

• Конов, Я.: „Отново Шарпантие подбужда интерес”, Музика. Вчера. Днес, София, 2003, кн. 5, стр. 15-25 и 77-87

• Конов, Я.: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003

• Конов, Я.: За полифоничността (книга за студентите по музикална педагогика), София, Ацер, 1995, 2 доп. 2001, 3 доп. 2003

• Конов, Я.: Идеи и подходи за естествено свирене на пиано, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003

• Конов, Я.: Култура и музикално изкуство (лекционен курс), Благоевград, 1997-2010

• Конов, Я.: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

• Конов, Я.: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003