MUSM572 Музикологията като научна и приложна дисциплина

Анотация:

Курсът въвежда в научната дисциплина "музикология", като проследява мисълта за музиката в контекста на музикалноисторическите процеси в разнообразните му прояви. Разглеждат се основни етапи от развитието на самата научна дисциплина, включително съвременността, и обособяването на различни музикологични полета на изследване и съответните изследователски подходи, както и обособяването и функционирането на приложното музикознание в съвременността.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен.

Да имат основни познания в областта на музикалната история и музикалната теория.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: