APPM100 Конфликти в социалната работа и тяхното решаване в практиката

Анотация:

Курсът представя социалната работа като помагаща професия, базирана на ценности , свързани с човешки права и партньорство с клиентите – индивид, семейства, групи и общности.

Курсът предлага на студентите знания за процеса на помагане в социалната работа и първоначални умения за планиране и реализиране на неговите компоненти: оценка на „случая“, създаване на план за интервенции, реализиране на интервенциите, ре-оценка и приключване на работата.

Фокус на курса е създаване на Формулировката на случая. Тя представлява организиране на информацията по един случай по начин, който разбира затруднението на клиентите като част от тяхното индивидуално развитие, а не (само )като резултат от случайни кризи, в които хората попадат.Този фокус е свързан с теория на привързаността, теория на обектните отношения и теория за психо-социалното развитие.

Курсът представя предизвикателствата пред социалната работа като нова професия в България : стигмата и предразсъдъците, липсата на опит и трудност в общуването между здравни, социални и образователни сектори.

прочети още
Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теории в социалната работа

Процеса на помагане

Процеса на създаване на Формулировка на случая

Модерни терапевтични програми и подходи

2) могат:

• да правят хипотези за поведението на клиенти на социалната работа и създават формулировки на случая


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанасов Н. (2009). Теории за психичното развитие в психоанализата (второ, допълнено и преработено издание). Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

• Билсън, А., Маркова, Г., Петрова, М. (2002) Оценка на “Заведи ме у дома II”. “Спасете децата”

• Маркова, Г., Джалев,Л.(2007). Родителски стилове на привързаност- изследване и приложение в социалната работа. ( Parent’s attachment styles-research and application in social work practice). Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания(Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education) ИК-Кота, София..297-308.

• Томов, Т., Маркова, Г., Чинчева. (2007). Социална работа по случая. Проблеми на Социалната Работа. Образование Практика, Научни Изследвания. ИК-Кота, София. 77-82.

• Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

• Ainsworth, M.D.S., & Eichberg, C. (1991). Effects on infant-mother attachment of mother’s unresolved loss of an attachment figure, or other traumatic experience. In C.M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, & P. Marris (Eds.), Attachment across the life cycle (pp. 160-186). London: Routlege.

• Brazelton,T.B., & Cramer, B.G. (1990). The earliest relationship: Parents, infants, and the drama of early attachment. Addison-Wesley.

• Burman, E. (1995). Deconstructing developmental psychology. New York: Routledge.

• Cooper, J. (1998). Routes to care. European Children’s Trust..

• Dozier, M.; & Tyrrell, C. (1998) The role of attachment in therapeutic relationships, In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.) Attachment theory (pp. 221-248). New York: Guilford Press.

• Fonagy, P. (1999). Pathological attachments and therapeutic action. Paper to the Developmental and Psychoanalytic Discussion Group, American Psychoanalytic Association Meeting, Washington DC.

• Fonagy, P., Twemlow, S., Vernberg, E., Sacco, F., & Little, T. (2005). Creating a

peaceful school learning environment: The impact of an anti–bullying program on

educational attainment in elementary schools. Medical Science Monitor, 11(7),

317–325.

• Gamm, B.K., Vernberg, George, C., & Solomon, J. (1996). Representational models of relationships: Links between caregiving and attachment. Infant Mental Health Journal, 17, 198-216.

• George, C., & Solomon, J. (1999). The measurement of attachment security in infants and childhood. In J. Cassidy & P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 287-318). New York: Guilford Press.

• Karen, R. (1994). Becoming attached : first relationships and how they shape our capacity to love. New York : Oxford University Press.

• Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents` unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? Pp. 161-182. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (Eds.) Attachment during the preschool years: Theory, research and intervention. Chicago: University of Chicago Press.

• Main, T.F. (1983) The concept of a therapeutic community: Variations and vicissitudes. In Pines, M. (Ed), The evolution of group analysis. London: Routledge & Kegan Paul.

• Markova,G., Shilkret, R.,Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.

• Markova,G.(2007). Russia's Abandoned Children: An Intimate Understanding. Book Review. Smith College Studies in Social Work, 77 (4), 123-127.

• Menzies, I. (1989) A psychoanalytical perspective on social institutions. In I.

• Ricks, M.H. (1985). The social transmission of parental behavior: Attachment across generations. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Growing points of attachment theory and research (Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, Serial no. 209, Nos. l-2, pp. 211-227).

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ -

Анализ на казуси

-