MHRB218 Трудови правоотношения и взаимоотношения със служители

Анотация:

Курсът се състои от два условни модула:

1. Трудови право отношения - основен курс

2. Фактори за добри взаимо отношения със служителите

В първия модул се проследяват и коментират от лектора основните въпроси на трудовите право отношения.

Студентите се запознават със съдържанието, основните и най - често срещани в практиката въпроси, както и с проблемите, пораждани от нормативната уредба, свързана с труда в България. Предмет на лекциите и дискусиите са Кодексът на труда, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за уреждане на колективните трудови спорове, както и основните наредби към тях.

Във втория модул, предимно в дискусионна форма се анализират основните фактори за добри взаимоотношения със служителите.

В Мудъл можете да намерите значителна информация и помощна литература от лектора.

В курса, от страна на лектора се споделя богат практически опит.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

 Веселка Радева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят със съдържанието и основните, най - често срещани в практиката казуси и нарушения/грешки при прилагането на трудовото законодателство.

Ще развият умения и ще могат да прилагат на практика основни процеси и процедури, регламентирани от законите и наредбите в областта на труда. На тази основа, ще познават и използват в практическата си работа като специалисти и мениджъри различни методи и средства за управление на хора.

Ще опознаят и усвоят формите и начините за участие на работниците и служителите в управлението на организацията, както и ползотворно социално сътрудничество със синдикалните представители /вкл. колективно трудово договаряне/ и с представителите на работниците и служителите.

Ще могат да участват резултатно в разрешаването на колективни трудови спорове и сключване на споразумения.

Ще познават и прилагат на практика основните регламентации и изисквания на Закона за насърчаване на заетостта и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Студентите ще придобият умения за идентифициране и практическо прилагане на основните фактори за добри взаимоотношения със служителите.

Анализират и подобряват процесите в организациите за управление на трудовите правоотношения.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва предварително да се запознаят със съдържанието на основните нормативни документи, предмет на курса.

В Мудъл са оповестени от лектора и други помощни материали, с които също е препоръчително да се запознаят.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кодекс на труда и наредбите към него.

Закон за насърчаване на заетостта и наредби към него.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд и наредби.

Закон за уреждане на колективни трудови спорове.

Анализи и коментари по прилагането на трудовото законодателство, издадени от ИК "Труд и право".

Списък на нормативните материали, предоставен от лектора.

Материали - помощни материали, информация и практически опит, процедури и др., също предоставени от лектора в Мудъл, както и по време на лекциите.

Средства за оценяване:

Присъствие и участие в учебния процес

Демонстрирани познания и ориентиране в материята -решаване на казуси от практиката