MHRB227 Практика: Продължаващо професионално развитие, II част

Анотация:

Практика: Непрекъснато професионално развитие – 2 част е вторият от четирите елемента на извън аудиторната форма Практика в МП УРЧР, която е израз на концепцията за непрекъснатото професионално развитие и ученето през целия живот и е съобразена с изискванията на Професионалните стандарти за мениджъри по човешки ресурси на CIPD, БАУРЧР и Компетентностната рамка на ЕС.

Целта на Практика: Непрекъснато професионално развитие е да повиши възможността за интегриране на знанията, да предостави условия за прилагане на наученото в практиката и осигури среда за споделяне на опита с практици, чрез работа по специфични проекти в конкретни организации.

Практиката обхваща три семестъра от програмата и е структуриран като последователни, логически свързани единици, със специфични инструкции за студентите, включващи постигането на определени компетенции, задачи и дейности за изпълнение.

Практиката дава възможност на студентите да се ориентират към своята магистърска теза.

Целите на Практика: Непрекъснато професионално развитие – 2 част са:

• Да даде възможност на студентите да демонстрират знания и професионална компетентност в реалните условия на УЧР, както и отговорност към непрекъснатото професионално развитие чрез систематичен и постоянен преглед на личното развитие.

• Да даде възможност на студентите да оценят същността на учебния процес и саморазвитието, предлагани в програмата, като ги обобщят в портфолио.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• смисълът и съдържанието на работното портфолио;

• съвременните тенденции при използване на различни типове портфолио;

• ползите от разработването и актуализирането на работно портфолио, и поддържането му в електронен формат;

• международният опит в тази област.

2) могат да:

• да използват специфични техники: за диагностициране на потребностите от учене;

• управляват системно личностното си и професионално развитие, като използват подходящи стратегии, рамки и техники.

• разбират, обясняват и правят критична оценка на възможностите за обучение - формално и неформално, свързани с работата и личните перспективи.

• идентифицират нуждите за лично усъвършенстване или развитие

• да анализират резултатите от обученията и отражението им върху изпълнението на работата; да оценяват ефективността на проведени обучения;

• прилежно и акуратно да поддържат систематизирано работно портфолио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Политиката на БАУРЧР за непрекъснатото професионално развитие;

• Концепцията за портфолио за непрекъснато професионално развитие;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Иванова, М. (2013) Указания за разработване на предварителен мениджърски доклад.

• Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: УМ-НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

• Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

• Marchington, M. and Wilkinson, A. (2002). People management and development. 2nd ed. London: CIPD.

• Професионални стандарти за работещите в областта на УЧР (2003), изд. Ciela, София

• http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/3BF07636-4E9A-4BDB-8916-95CC94F72EC9/0/profstands.pdf

Средства за оценяване:

На базата на работата в асинхронни дискусии в Мудъл (20%) и самостоятелна работа по „Разработване и поддържане на портфолио“ (80%), се формира крайната оценка за курса.