MHRB229 Семинар: Трудово-правни взаимоотношения

Анотация:

Основната цел на семинара по трудово-правни взаимоотношения е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на програма “Управление и развитие на човешките ресурси” и познанията, придобити в реалната организационна среда. Курсът е с познавателна и практико-приложна насоченост в областта на взаимоотношенията със служителите. Разработва се курсов проект - тематично задание и се провеждат семинари. Фокусът е върху опознаването и създаването на възможности за интерпретиране на материята най – вече на основата на практически примери и техния анализ.

Целите на курса са:

•Разбиране на средата и влиянието й върху взаимоотношенията със служителите;

•Определяне и анализиране на факторите, които влияят върху управлението на взаимоотношенията със служителите;

•Познаване и оценка на състоянието на взаимоотношенията със служителите в организацията.

•Развитие на умения за управление на взаимоотношенията със служителите;

•Усвояване на механизмите за взаимодействие със синдикатите; Социалното партньорство и колективните преговори – договори и спорове.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Познават и разбират основните особености и практиката в областта на трудовоправните отношения и взаимоотношения със служителите.

2) могат:

•Да прилагат специфични нормативни модели за управление на трудовоправните отношения и взаимоотношения със служителите;

•Да идентифицират факторите в организацията, които могат да повлияят върху управлението на трудовоправните отношения и взаимоотношения със служителите;

•Да прилагат, анализират и усъвършенстват механизмите в организациите за управление на трудовоправните отношения и взаимоотношения със служителите;

•Да използват различни схеми за управление на социалния диалог и колективното договаряне.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Познаване на основни положения от нормативните актове, уреждащи трудово правните отношения между работодател и наети лица.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и съдържание на трудовия договор
  2. Видове трудови договори
  3. Сключване, изменение и прекратяване на индивидуален трудов договор
  4. Преговори за решаване на колективен трудов спор и колективен трудов договор
  5. Създаване и поддържане на добри взаимоотношения със служителите
  6. Взаимодействие на работодателите със синдикалните организации в предприятието
  7. Сключване на колективен трудов договор в организациите
  8. Права и задължения на страните по трудовото правоотношение

Литература по темите:

•БТПП.2013.Механизми за взаимодействие на работодателите и наетите лица

•Нормативни актове в областта на труда

•Кодекс на труда /КТ/ и наредбите към него /по списък/

•Тълкувания на КТ от ИК „Труд и право” под редакцията на проф. В. Мръчков, проф. Кр. Средкова и колектив – поредица

•Предложения на работодателските организации за промяна на КТ

•Закон за насърчаване на заетостта и Наредби

•Закон за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/

•Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБЗУТ/ и наредби

•Други – практика от организациите - процедури, вътрешни правила и др. по темите