MHRB230 Проект: Здравословни и безопасни условия на труд

Анотация:

Основната цел на проекта по здравословни и безопасни условия на труд е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на програма “Управление и развитие на човешките ресурси” и познанията, придобити в реалната организационна среда. Курсът е с познавателна и практико-приложна насоченост в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Разработва се курсов проект - тематично задание и се провеждат дискусии. Фокусът е върху опознаването и създаването на възможности за интерпретиране на материята най – вече на основата на практически примери и техния анализ.

В курса последователно се изясняват теоретичните основи на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), същността и принципите на Закона за здраве и безопасност, на Системата за управление на БЗР, методите за оценка на риска и разследване на трудови злополуки с внимание към факторите на работната среда отговорни за БЗР.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Законовата и нормативна база в страната по отношение на безопасността и здравето при работа.

•Ролята и функциите на Главна Инспекция по Труда, МЗ, НОИ.

•Ролята на специалистите по здравословни и безопасни условия на труд и ролята на Службата по трудова медицина.

•Ключовите елементи, цената и ползата от въвеждането на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

•Факторите на работната среда, които влияят на здравето и безопасността при работа.

•Значението на доброто здраве и необходимостта от прилагане на превантивни мерки за опазване на здравето и работоспособността на работещите.

•Оценката на риска, произтичащите от нея последици за работното място и необходимите мерки за управление и контрол на риска на работните места.

•Изискванията за:

-консултация и комуникация с работещите на всички нива

-процедурата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

2) могат:

•Да разработват, организират, планират и прилагат политиката по здравословни и безопасни условия на труд:

-в съответствие с текущите нормативни изисквания;

-по начин, който е подходящ за организацията и разбираем за служителите на всички нива.

•Да оценяват и преразглеждат състоянието на работата по БЗР, съгласно политиката на фирмата и промените в нормативната база и да дават препоръки за непрекъснато подобрение.

•Да участват в оценката на професионалния риск и в разработването на достъпна и ефективна система за контрол, намаляване и предотвратяване на възможните рискове на работното място.

•Да определят изискванията за обучение по здравословни и безопасни условия на труд и допринасят за организацията и провеждането на обучението.

•Да съдействат за доброто индивидуално и колективно здраве чрез системи за контрол на здравословното състояние на работещите.

•Да осъществяват връзка между служителите, длъжностните лица и контролните органи, отговорни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

•Да участват в разследването на трудови злополуки и инциденти на работното място и да дават препоръки, произтичащи от резултатите.

•Да съветват работодателя и работниците по въпроси, свързани със здравеопазването и безопасността при работа.

•Да прилагат превантивни програми за минимизиране и отстраняване на риска на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Базови знания по социално управление;

•Теория на организацията;

•Управленски процес и екипна дейност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подходи и стратегии за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  2. Националното законодателство по БЗР
  3. Роля и функции на Органите по ЗБУТ
  4. Управление на БЗР. Същност и принципи на управлението на безопасността и здравето при работа – система за защита
  5. Изграждане на система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР). Ключови елементи, цена и полза:Семинар, самостоятелна работа
  6. Фирмена политика за безопасност и здраве при работа
  7. Същност, съдържание и управление на професионалния риск. Методики и техники за оценяване на риска.
  8. Процедура за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Причини за инциденти, последици и резултати
  9. Разработване на проект

Литература по темите:

•БТПП.2013.Механизми за взаимодействие на работодателите и наетите лица

•Нормативни актове в областта на труда

•Кодекс на труда /КТ/ и наредбите към него /по списък/

• Тълкувания на КТ от ИК „Труд и право” под редакцията на проф. В. Мръчков, проф. Кр. Средкова и колектив – поредица

•Предложения на работодателските организации за промяна на КТ

•Закон за насърчаване на заетостта и Наредби

•Закон за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/

•Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗБЗУТ/ и наредби

•Други – практика от организациите - процедури, вътрешни правила и др. по темите