MHRB232 Семинар: Управление на различията и политика за равните възможности за труд

Анотация:

Този учебен курс се отнася, както до многообразието или до множеството различия у хората, които ръководим, така и до различията, които биха могли да възникнат между хората и групите на работното място. Ние защитаваме положителен подход към многообразието: оценяваме различията у хората и гледаме на междуличностните и междугрупови конфликти по-скоро като на симптоми за организационни проблеми, отколкото като на грешки при отделния човек. В този курс се разглеждат определенията и еволюцията от традиционните, базирани на групите политики за равни възможности към наистина стратегическия подход ориентиран към многообразието; показва се какво правят организации с ефективни стратегии на многообразието. Приемане и оценяване на различията ни дава едно начално разбиране за многообразието; помага ни да анализираме положението на дадена организация по отношение на управление на многообразието.

В практическите занимания ще се опитаме да дадем примери как да разработим политика и стратегия на многообразието. Как да комуникираме различията, разглеждайки ползите от управление на многообразието, как да се преодолеят “трудните мениджъри”, някои “сламки” за това как да се проведе разяснителна сесия; какво представлява, как да извършим мониторинг, и как да анализираме резултатите. Различията между хората и културите внасят богатство и разнообразие в живота на организацията. Често пъти обаче различията могат да доведат до неловкост и подозрителност, тъй като хората се чувстват “удобно, когато си приличат”. Мениджърите трябва да намерят най-ефективния начин да помогнат на хората да осъзнаят, че по-скоро трябва да ценят различията, отколкото да се страхуват от тях или да ги възприемат като повод за дискриминиране.

Основни цели:

• Да привеждат убедителни аргументи за значението, което има управлението на различията, като принос за ефективността на организацията

• Да формулират, разработват, прилагат, преглеждат и променят политиката и практиката (насоките и действията) по проблемите на равнопоставеността и различията, което би позволило постигане на работните цели и спазване на етичните норми

• Да формулират ясно конкурентното предимство, произтичащо от управление на различията, ясно обвързано с целите на същинския бизнес

• Да предлагат подходящи съвети за правните и други аспекти на управление на равнопоставеността

• Да изследват, формулират и огласяват ясно тенденциите в пазара на труда

• Да прилагат идеите за управление на различията в бизнессреда

• Да обучават други специалисти да управляват различията и равните възможности като теория и практика

• Да предприемат действия за оценка на риска, като отчитат пропуснатите възможности

• Да използват набор от интегрирани умения, необходими за извършване на проверка на работното място на проблемите или дейността в областта на равните възможности; докладване на резултати; правене на препоръки за промяна; представяне на анализ на финансовите ползи; извършване на мониторинг върху последващите индикатори на промяна

• Да илюстрират с примери случаи на избегнати прояви на пряка и непряка дискриминация; увеличаване на индивидуалния потенциал на работното място; чувствителност към социалния и политическия натиск за промяна; премахване на бариерите пред равнопоставеността в ключовите области на УРЧР (напр. набиране и подбор, атестиране, израстване в кариерата)

• Да предлагат съвети и насоки в определени области на взаимоотношенията със служителите (напр. тормоз и малтретиране)

• Да пропагандират и насърчават по-широкото приемане на управлението на равнопоставеността в организацията, като ясно формулират проблемите и ги свързват с нуждите на бизнеса и организационната ефективност.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите трябва да разбират и да могат да обясняват:

• Връзката между управлението на различията и равните възможности и общата управленска практика

• Ролята и функцията на персонала на всички нива в организацията за развитието, насърчаването и мониторинга на управлението на различията

• Ефектът от отношението и поведението на отделния човек за постигане принципите на равни възможности на работното място

• Промените в естеството и структурата на заетостта и тяхната връзка с управлението на различията

• Специфичното законодателство и съдебната практика при решаване на прецеденти в България и Европейския съюз (ЕС), прилагането на тези норми в практиката като необходимо условие организациите работодатели да постигнат съответствие с духа и действията на европейското законодателство

• Характеристики на пряката и непряка дискриминация; начини за избягване според добрата практика (напр. при обективни и ефективни процедури за подбор)

• Ролята на официалните и други организации, ангажирани с управление на различията, и начина, по който те си взаимодействат при прокарване на различни закони

• Негативното въздействие на дискриминационни прояви върху психологическия комфорт на служителя и резултатите на организацията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси ,

• Познаване на функцията „управление на персонала”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Да разработят самостоятелно задание на тема: “УПРАВЛЕНИЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО И ПРЕМАХВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА” Поставяне на проблема: Вие сте работодател, чиито предмет на дейност е извършване на консултантски услуги в областта на правото и финансите Персоналът Ви се състои от 40 служителя, от които: • 20 са на длъжност консултант – юридическа дейност, • 10 са на длъжност консултант – финансова дейност и • 10 са секретари по административната дейност на фирмата. Поради обективни причини и за продължителен период от време Вашата дейност намалява с 50% в сравнение с тази, която сте осъществявали при наемане на посочения персонал. Вие не можете да използвате всички служители при пълен обем на натоварване по техните трудови правоотношения. Поставяне на задачата: Посочете какви правни възможности имате, за да приведете Вашия персонал в съответствие с дейността, която извършвате. Трябва да знаете, че към момента, в който правите своите предложения, са налице и следните фактически обстоятелства: - 2 служителки са майки на деца съответно на 2 и на 4 години; - 5 служители са в отпуск, съответно 4 служители - в платен отпуск и 1 служител - в неплатен отпуск; - 1 служител е болен от болест по смисъла на Наредба №5 и - 1 служител е трудоустроен. Вие можете да направите предложения като използвате правните възможности, свързани с: - режима на работното време; - режима на отпуските; - изменение на длъжностни характеристики; - изменение на щатно разписание; - прекратяване на трудовите правоотношения на основание чл. 325 КТ; - прекратяване на трудовите правоотношения на основание чл. 328 КТ; - прекратяване на трудовите правоотношения на основание чл. 330 КТ; - прекратяване на трудовите правоотношения на основание чл. 331 КТ; При изпълнение на поставената задача Вие можете: да използвате всеки един от посочените механизми поотделно или да ги комбинирате в последователност или по начин, който считате за най - удачен. При изпълнение на поставената задача Вие трябва да посочите: 1. Причините, поради които избирате конкретния способ за решаване на проблема /какви преимущества има в сравнение с останалите способи, какви проблеми създава по отношение на прилагането, по отношение на спазването на КТ, контрола от страна на държавните органи и т. н. /. 2. Причините, поради които избирате конкретна комбинация от различни способи и съответно последователността в тяхното прилагане за решаване на проблема. Етапите за прилагане на избраната от Вас комбинация между различните способи. /какви преимущества има избрания от Вас подход, какви проблеми създава, в каква последователност трябва да се приложи, причини за избора на посочената последователност и т. н./. 3. Критериите, по които определяте кои служители продължават да изпълняват своите задължение, съответно правоотношенията на кои служители прекратявате /защо прилагате посочените критериите, кои от тях крият опасност за дискриминация или за нарушаване на КТ, какви неблагоприятни последици съществуват от нарушаване на КТ и т. н./. 4. Документите, които трябва да бъдат изработени за прилагане на конкретния способ /кои документи, в каква форма, с какво съдържание трябва да се изработят, връчат и т. н./. 5. Напишете примерни образци на документите, които са необходими за прилагане на избрания от Вас способ, или посочете минимално необходимото съдържание, което всеки един от тях трябва да има.

Литература по темите:

Иванова, М. (2019) Създаване на устойчиво работно място в мултикултурна организация, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online), стр. 206 – 227, https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., (2019) Управление на човешките ресурси в бизнес контекст предизвикателства и стратегически решения, в сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ – том 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, стр. 142 – 147, ISSN 2603 – 4093

Ivanova, М., Dimitrova, A., (2019) „Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education “, part of "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Perspectives in Adult Education", Martina Endepohls-Ulpe, Joanna Ostrouch-Kamińska (ed.), pp 149-162, WAXMANN, ISBN 978-3-8309-3883-5

Ivanova, M., (2018) “Internet based social networks -new informal spaces for gender social relations and life long learning”, Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA, Open Journal for Information Technology (OJIT), http://www.centerprode.com/ojit/ojit0101/coas.ojit.0101.01001i.pdf

Ivanova, M. (2018) The Social Reality Of The Roma In Bulgaria (from the Value of Differences to Empowered Relationships), Sofia: Published by Economic Research Institute at the BAS, Economic Studies journal, volume 27, issue 6, pp.75-84, ISSN 0205-3292

Иванова, М., Караилиева, М. (2018) Дигитализацията в управлението на човешките ресурси, в групова монография „Дигитална трансформация в туризма“, София: издателство Авангард Прима, стр. 346 – 386, ISBN 978-619-239-077-8

Иванова, М., Костадинова, Ж. (2018) „Приложимост на ЕС политики и практики за етническа толерантност в подбора за работа”, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., (2019) „Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 3/2019, ISSN 1312-94-81

Ivanova, M., (2017) “Integration and Promote Tolerance towards Immigrants in Bulgaria”, part of the collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects», published by ISMA University, Riga, Latvia

Иванова, М., „ Насърчаване на солидарност в многообразието (законодателна рамка в България и антидискриминационни механизми по отношение на имигрантите)”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2016 г., том 1, ISSN 1313-4760

Иванова, М., „Развитие на талантите в организацията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 2/2018, ISSN 1312-94-81

Bancheva, E., Ivanova, M., part of book “Considering gender in adult learning and in academia: (in)visible act”, edited by Joanna Ostrouch – Kamiriska, Christine Fontanini, Sheila Gaynard, Wydawnictwo Naukowe, Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej, 2012, ISBN 978-83-62302-52-9

Bancheva, E., Ivanova, M., „Leadership styles of women in Bulgaria”, book "Women's choices in Europe. Influence of Gender on Education, Occupational Career and Family Development”, edited by Claudia Quaiser-Pohl, Martina Endepohls-Ulpe (Eds.),Part III Women’s occupational careers,p. 151, Waxmann 2012, ISBN 978-3-8309-2743-3

Иванова, М., „ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОДХОДА "ЧЕТВОРНАТА СПИРАЛА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩЕСТВОТО - ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ", презентация и доклад за МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)" на департамент Администрация и управление – НБУ, юни 2017

Иванова, М., Гунчева, М., „Център по медиация – иновативен модел за разрешаване на конфликти“, докладът е представен на Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), 7 юни 2016 год.,София, НБУ

Иванова, М., Петрова, И., „Предизвикателства пред управлението на виртуални екипи за успешни бизнес практики“, докладът е представен на международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, 27 ноември 2015 г. , ХТМУ, София. Издаден в Сборник на издателство кадемик пъбликрилейшънс с ISBN: 978-954-2940-19-8

Иванова, М., „Управление на работодателската марка – измерване и перспективи“, докладът е представен на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ , Факултет "Управление и администрация", УНСС, 22 октомври 2015, София

Ivanova, M., Dimitrova, A., „Do the elders of Bulgaria study? Preferred methods for education by men and women aged 65+“, The conference of ESREA Networkon Gender and Adult Learning (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)) on "Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice", Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 08th October – 10th October 2015

Иванова, М., “ЛИДЕРСТВОТО КАТО МАРКА (БРАНД) – ДВИГАТЕЛ НА УСПЕХА “, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Лидерството – време е за промени”, 4 юни 2015 г., Нов български университет – София