MHRB231 Проект: Системи за пенсионно осигуряване

Анотация:

Основната цел на проекта по пенсионни системи е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на магискърската програма и познанията, придобити в реалната организационна среда. Практическото обучение не трябва да изостава от теоретическото, за да могат студентите да имат солиден шанс за добра реализация. За тази цел те трябва да усвоят доброто съчетание между теорията, без която не могат в практиката и тези практически умения, липсата на които обезсмисля наученото в аудиторията.

Целта на проекта по пенсионни системи е придобиването на конкретни практически умения, свързани с основните принципи на функциониране на пенсиоонноосигурителните фондове, оценка на промените в нормативната уредба, умение за търсене и намиране на актуална информация и последни изменения в нормативната уредба и тенденции в сферата на пенсионното осигуряване, решаване на казуси от практиката и др. Тези знания трябва да положат основата на придобиването на управленски умения в реалното бизнес ежедневие.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са проблемите на пенсионното осигуряване в страната и какви са тенденциите за нейното развитие и усъвършенстване;

• Да прилагат терминологията от курса;

• Как функционира системата на задължителното социално осигуряване и какви източници на финансиране се използват за пенсионното осигуряване.;

• Придобият общи познания за видовете пенсии и начина на тяхното изчисляване;

• Как функционира системата на задължителното, доброволното и професионалното социално и пенсионно осигуряване;

• Какви видове пенсии могат да получават осигурените лица и какви права и задължения имат осигурените за пенсия.

• Как е организирана системата на държавното задължително обществено осигуряване, какви са видовете и източниците на финансиране на пенсиите за трудова дейност и ще придобият най-общи познания за правото на пенсия и начина на изчисление на нейния размер.

• Как е организирана системата на допълнителното (задължително и доброволно) пенсионно осигуряване, изискванията към пенсионноосигурителните дружества и фондове и ще получат най-общи познания за видовете плащания и за правата на осигурените лица.

• Какви са проблемите на системата на пенсионното осигуряване и какви са перспективите за нейното развитие и усъвършенстване.

2) могат:

• Да овладеят практически приложими знания и умения, необходими на сегашните и бъдещите специалисти по човешки ресурси да използват в практиката възможностите на пенсионната система за мотивиране на персонала на фирмата;

• Да опишат условията на пенсиониране;

• Да консултират служители в организацията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Относно всеки един от курсовете от първа част и пети семестър от втора част на програмата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предмет на дейност и структура на съвременното пенсионно осигуряване
  2. Организация и функциониране на пенсионната система в българия в рамките на тристълбовия модел.
  3. Видове пенсии и добавки към тях.
  4. Основни елементи на пенсионната система - придобиване право на пенсия, размери, осъвременяване, преизчисляване и др.
  5. Организация и функциониране на пенсионната система в българия в рамките на тристълбовия модел.
  6. Осигуряване в универсален пенсионен фонд – пенсионни продукти, финансиране, управление, права, такси и др.
  7. Провеждане на изследване чрез проучване и презентиране на намерената информация по избраната тема
  8. Дебати и реформи в пенсионното осигуряване в Европа и по света

Литература по темите:

1. Данева, И.2018.Осигуряване и осигурителен пазар.НБУ, София

2. Кодекс за социално осигуряване с последните изменения и допълнения

3. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за текущата година.

4. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

5. Петков, Б. и колектив. Социално осигуряване - годишник. С., ИК „Труд и право”, 2018 г.

6. Салчев, П., Георгиева, Л.2008. Принципи и практики в здравното и пенсионно осигуряване.

7. Николов, Н. Системи за пенсионно осигуряване – учебник. С., УМ-НБУ,2012 г.

8. Комисия за финансов надзор. Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване. https://www.fsc.bg/d.php?id=3187

9. АИКБ.БСК и др.2011.Пенсионното осигуряване в Републикса България. Проблеми и необходими промени. https://www.bia-bg.com/uploads/files/_oldsite_news/bulgarian_industrial_association_news_1297931283_pensii_aobr_mot_2011.pdf

10. ИПИ.2015.Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти. София https://ime.bg/var/images/RIA_Pension_Reform_Final.pdf

Допълнителна литература:

1. КТ „Подкрепа“.2009.Пенсионни системи в някои страни от ЕС и България. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/06844.pdf

2. http://www.nssi.bg

3. www.nap.bg/