MHRB218 Трудови правоотношения и взаимоотношения със служители

Анотация:

• Дисциплината „Трудови правоотношения и взаимоотношения със служители” поставя акцент върху проблематиките, свързани с прилагането на законодателството на Р България и ЕС и взаимовръзките между тях в областта управлението на човешките ресурси Дисциплината е нова и не е преподавана до момента. Разработена е конкретно за настоящата магистърска програма студенти от НБУ.

• Предназначението на дисциплината е даде на студентите базови знания и умения относно правната същност, характеристиките, елентите и особености на трудовите правоотношения и взаимоотношенията със служителите. Основната цел е студентите да придобият научни знания и умения и да могат да осъществяват взамовръзката между правото и икономиката.

• Учебният материал е разделен на 11 теми, всяка от които се допълва с разработване на въпроси и казуси. Хорариумът на всяка тема е съобразен с нейния обхват и значимост на разглежданата в нея проблематика.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

 Веселка Радева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След провеждането и изучаването на лекционния курс студентите ще знаят:

-същност, функции и система на трудовото право, като наука изследваща трудовите правоотношения ;

-основни принципи на трудовите правоотношения от гледна точка на тяхното научно и практическо значение;

-основни характеристики на трудовите правоотношения –субекти, обекти, възникване, действие и прекратяване;

-особеностите и съдържателните характеристики на елементите на трудовите правоотношения;

-механизмите на регулиране на взаимоотношенията със служителите и системата на управление на труда и системата на управление на човешките ресурси в организациите;

-отговорностите на участниците в трудовите правоотношения;

-система за контрол по спазването на правната уредба в областта на трудовите отношения;

-кумулиране на управлението на човешките ресурси със законодателната уредба в областта на управлението на човешките ресурси.

и ще могат:

-да дефинират същност, функции, система на трудовото право, като наука изследваща трудовите правоотношения ;

-да идентифицират основни принципи на трудовите правоотношения от гледна точка на тяхното научно и практическо значение;

-комплексно да анализират и оценяват основни характеристики на трудовите правоотношения относно техните субекти, обекти, възникване, действие и прекратяване;

-да извеждат и анализират особеностите и съдържателните им характеристики;

-да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци нормативната уредба в областта на трудовите правоотношения;

-да вземат решения за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовите правоотношения и идентифициране на връзката между нормативните актове;

-комулират знанията и уменията по управлението на човешките ресурси със законодателната уредба в областта на управлението на човешките ресурси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

-Управление на човешките ресурси;

-Организационна култура;

-Трудови стандарти;

-Основи на правото.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тема първа: НАУЧНИ ОСНОВИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИ.
 2. Тема втора: ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ–ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СУБЕКТИ, ВИДОВЕ, ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ.
 3. Тема трета: ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
 4. Тема четвърта: ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
 5. Тема пета: ЕЛЕМЕНТИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ - РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.
 6. Тема шеста: ЕЛЕМЕНТИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ - ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
 7. Тема седма: БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ.
 8. Тема осма: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ – ОСНОВАНИЯ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ.
 9. Тема девета: РАВЕН ДОСТЪП, ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНОТО И КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ.
 10. Тема десета: КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ – ВЪЗНИКВАНЕ, СТРАНИ, РАЗВИТИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ.
 11. Тема единадесета: КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Лекционен курс –адвокат д-р инж. Веселка Радева;

2. Василев, Ат. Трудово право. Бургас: БСУ, 1997;

3. Мръчков, В. Трудово право. ІV изд. С.: Сиби, 2004;

4. Мръчков, В. Международно трудово право. С.: Сиби, С., 2000;

5. Мръчков, В., Кр. Средкова, Ат. Василев. Коментар на Кодекса на труда, Сиби, С.,2020;

6. Мръчков, В. Коментар на Закона за уреждане на колективни трудови спорове. Сиела, С.,

1994;

7. Радоилски, Л. Трудово право. Историческо развитие. С.: НИ, 1957;

8. Средкова, Кр. Трудово право. Цикъл от лекции. С.: УИ “Св. Кл.Охридски”, 1997—2000;

9. Средкова, Кр. Наръчник на работодателя. Сиби, С., 2002;

10. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси: Стратегии, стандарти, практики. Университетско издателство “Стопанство“, С., 2006.

Допълнителна литература:

1. Конституция на Република България;

2. Кодекс на труда;

3. ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците;

4. ЗАКОН за защита от дискриминация;

5. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд;

6. ЗАКОН за насърчаване на заетостта;

7. ЗАКОН за уреждане на колективните трудови спорове;

8. ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж;

9. НАРЕДБА № 4 от 11.05.1993 г.за документите, които са необходими за сключване на трудов договор;

10. НАРЕДБА № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда;

11. НАРЕДБА за договаряне на работната заплата;

12. НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата;

13. НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските;

14. НАРЕДБА за трудоустрояване;

15. Правилник за вътрешния трудов ред.

Списък на нормативните материали, предоставен от лектора актуализира всяка учебна година.

Материали - помощни материали, информация и практически опит, процедури и др., също предоставени от лектора в MOODLE, както и по време на лекциите.

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тест и курсова работа. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка от текущ контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценките от теста (с тегло 70%) и оценката от курсовата работа (с тегло 30%).