MHRB227 Практика: Продължаващо професионално развитие, II част

Анотация:

Практика: Непрекъснато професионално развитие – 2 част е вторият от четирите елемента на извън аудиторната форма Практика в МП УРЧР, която е израз на концепцията за непрекъснатото професионално развитие и ученето през целия живот и е съобразена с изискванията на Професионалните стандарти за мениджъри по човешки ресурси на CIPD, БАУРЧР и Компетентностната рамка на ЕС.

Целта на Практика: Непрекъснато професионално развитие е да повиши възможността за интегриране на знанията, да предостави условия за прилагане на наученото в практиката и осигури среда за споделяне на опита с практици, чрез работа по специфични проекти в конкретни организации.

Практиката обхваща три семестъра от програмата и е структуриран като последователни, логически свързани единици, със специфични инструкции за студентите, включващи постигането на определени компетенции, задачи и дейности за изпълнение.

Практиката дава възможност на студентите да се ориентират към своята магистърска теза.

Целите на Практика: Непрекъснато професионално развитие – 2 част са:

• Да даде възможност на студентите да демонстрират знания и професионална компетентност в реалните условия на УЧР, както и отговорност към непрекъснатото професионално развитие чрез систематичен и постоянен преглед на личното развитие.

• Да даде възможност на студентите да оценят същността на учебния процес и саморазвитието, предлагани в програмата, като ги обобщят в портфолио.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• смисълът и съдържанието на работното портфолио;

• съвременните тенденции при използване на различни типове портфолио;

• ползите от разработването и актуализирането на работно портфолио, и поддържането му в електронен формат;

• международният опит в тази област.

2) могат да:

• да използват специфични техники: за диагностициране на потребностите от учене;

• управляват системно личностното си и професионално развитие, като използват подходящи стратегии, рамки и техники.

• разбират, обясняват и правят критична оценка на възможностите за обучение - формално и неформално, свързани с работата и личните перспективи.

• идентифицират нуждите за лично усъвършенстване или развитие

• да анализират резултатите от обученията и отражението им върху изпълнението на работата; да оценяват ефективността на проведени обучения;

• прилежно и акуратно да поддържат систематизирано работно портфолио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Политиката на БАУРЧР за непрекъснатото професионално развитие;

• Концепцията за портфолио за непрекъснато професионално развитие;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ СТУДЕНТИТЕ? Да създадат и поддържат Комбинирано портфолио (академично и професионално) От студентите в магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси” се изисква да съхранят всичко, което правят в процеса на обучението си в специално портфолио. Портфолиото служи като доказателствен материал за активната дейност по време на обучението и като средство за оценяване на компетентността на студентите. Портфолиото е система, която гарантира: • съхраняване на точна и вярна лична информация; • възможност за регистриране и отчитане на резултатите от оценяването и верификация; • идентифициране и преглед на напредъка на студентите. Осигурява възможност за: • ефективна и прозрачна оценка на наученото в областта на УРЧР; • оценка и признаване на компетентност като професионалист; • лесно и систематизирано поддържане и актуализиране на информацията. Портфолиото е с йерархична структура и е изградено на модулен принцип, включващ тематични папки и различни типове файлове. Основните раздели на портфолиото са: • справочна информация за стандарти и процедури; • информация за студента; • работни файлове на студентите - попълнени бланки, доклади, планове, документирани или филмирани доказателства, описание на дейности (сториборд), текущи домашни задания, коментари на преподавателите и оценки, решени казуси и други материали от семинари или от обучението, самооценки и оценки от свършена работа. Създаване на портфолио Първа стъпка • Определяне формата на съхранение на портфолиото – електронно или традиционно портфолио; • Подготовка на работно пространство, където да бъде разположено портфолиото; • Създаване на структура от папки и файлове с подраздели. Втора стъпка • Определяне на стандартите, по които студентите са работили или работят по време на обучението си в магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси”, и доказване на тяхната компетентност • Избор на подходящите доказателства и разполагането им в папките за доказателства чрез разпределянето им по видове. Тук е мястото на всяко ТДЗ, на приложените коментари и оценките от преподавателя; • Периодично попълване за всеки раздел от Стандарта в съответна форма..

Литература по темите:

Иванова, М., (2023). Пътят към ефективно университетско преподаване (размисли за 2021 г.). в „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, ISBN 978-619-233-268-6 от поредицата Лидерство, общество, стратегически визи, 2 (ISSN 2603-4905), съставител доц. д-р Д. Панайотов, издателство на НБУ, 2023, стр. 361 - 374.

Иванова, М., (2020) „Дигиталната трансформация и управлението на човешките ресурси – позитивната концепция“, International Journal Of Sciences And Arts, Volume 1, стр. 58 – 75, Издание на Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово, ISSN 2671-3551.

Иванова, М. (2020) Професионалната дигитална грамотност и трансформацията на лидерите, в Сборник статии от Международната научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“, стр.800 – 811, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN 978-619-245-039-7

Иванова, М. (2020) „Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция ", в „Българската мечта – позитивната концепция“ от Поредица „Лидерство, общество, стратегически визии“, съставител доц. д-р Д. Панайотов, стр. 165 – 178, Издателство на Нов български университет – София, ISSN 2630-4905.

• Иванова, М. (2022) Указания за разработване на предварителен мениджърски доклад.

• Банчева,Е., Иванова, М., “Учене и развитие чрез портфолио”, София: УМ-НБУ - учебник за магистърска програма УРЧР на НБУ-УМ, ISBN 978-954-535-452-6, 2006

• Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

• Marchington, M. and Wilkinson, A. (2002). People management and development. 2nd ed. London: CIPD.

• Професионални стандарти за работещите в областта на УЧР (2003), изд. Ciela, София

• http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/3BF07636-4E9A-4BDB-8916-95CC94F72EC9/0/profstands.pdf

Средства за оценяване:

На базата на работата в асинхронни дискусии в Мудъл (20%) и самостоятелна работа по „Разработване и поддържане на портфолио“ (80%), се формира крайната оценка за курса.