MHRB221 Проект: Оценка на индивидуалното изпълнение

Анотация:

Цели на проекта:

• Разбиране същността на процеса на УИР;

• Формиране на визия за УИР като управленски процес;

• Запознаване със схемите за оценяване на индивидуалното изпълнение;

• Развитие на умения за работа с различни методи и инструменти за оценка на индивидуалното изпълнение;

• Анализиране на факторите, които влияят върху процеса на индивидуалното изпълнение на работа;

• Разбиране и прилагане на процесите за събиране на обратна връзка.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите проекта студенти:

1) знаят:

• Процесът на управлението на изпълнението на работата

• Интегриране на управлението на изпълнението на работата с дейностите в областта на управление и развитие на персонала

• Управлението на изпълнението на работата като средство за оценяване на човешките ресурси

• Методи на оценяване: въпросници, проучване на отношението, целеви групи

• Поставяне на цели, стандарти и мерки за изпълнение на работата

• Определяне на изискванията за компетентност

• Измерване на изпълнението на работата и нива на компетентност

• Характеристика и приложение на обратна връзка тип "360 градуса"

• Извършване на преглед на изпълнението на работата; фокусиране по-скоро върху бъдещето, отколкото върху миналото

• Осигуряване на обратна връзка и постигане на ангажираност за действия

• Подготовка, съгласуване и изпълнение на планове за личностно развитие

• УИР като процес на развитие и основа за вземане на решения за възнаграждаване на служителите

2) могат:

• разглеждат управлението на изпълнението на работата като естествен управленски процес и комплекс от взаимосвързани процеси;

• използват различни схеми за управление на изпълнението на работата;

• постигат съответствие между целите и ценности на екипа и организацията;

• използват различни видове техники и методи за оценка и измерване на изпълнението и равнището на компетентност;

• идентифицират приноса на управлението на изпълнението на работата за развитието на персонала и организацията като цяло;

• анализират и усъвършенстват уменията, необходими за ефективното управление на изпълнението на работата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия, свързани с управлението н човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Банчева, Е. Управление на изпълнението на дейността, УМ-НБУ, 2009, ISBN 978-954-535-528-8

Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

The Talent Management Handbook (2004). Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing

and Promoting your Best People. Edited by Lance A. Berger and Dorothy R. Berger. New York: McGrawHill

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на УМ-НБУ. Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE УМ- НБУ. Относителната тежест е 100%.