MHRB217 Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Основните цели на курса са:

• Да идентифицира основните фактори, които влияят върху изпълнението и ефективността на персонала и как постиженията им могат да бъдат подобрени

• Да опише основните начини, чрез които мениджърите могат да допринесат за усъвършенстване на персонала

• Да представи начини за разпознаване на проблемите, които възникват при осигуряване на равни възможности при усъвършенстване н персонала

• Да представи схемите за атестиране на персонала и начините за тяхното практическо използване.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как различните външни и вътрешни фактори влияят върху изпълнението на персонала

• стъпките за определяне потребностите от развитие на персонала

• схемите за атестиране.

2) могат:

• да дефинират различните типове персонал

• да предлагат действия за подобряване изпълнението на работата.

• Да правят разлика между функциите, свързани с със задачата, поддръжката и да съзнават яхната важност за ефективността на персонала;

• Да препоръчват подходящи методи за реализация на усъвършенстването на персонала

• Подготви и проведе прецизно атестиране на персонала;


Предварителни изисквания:
• Познаване и разбиране на основните концепции за управление

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси

• Познаване на функцията „управление на персонала”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Фактори влияещи върху ефективността на работата на персонала Външни фактори Вътрешни фактори
  2. Оценка на индивидуалното изпълнение Усъвършенстване на системата за изпълнението
  3. Усъвършенстване на персонала Значение на усъвършенстването на персонала Ролята на мениджъра в усъвършенстването на персонала
  4. Отчитане потребностите от усъвършенстване Клопки и дилеми
  5. Подобряване резултатите от работата Атестиране
  6. Преглед на работата Даване и получаване на обратна връзка

Литература по темите:

Иванова, М., (2022). Състояние на пазара на труда в условията на многообразна криза, в сборник "Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи" на Институт за икономически изследвания – БАН, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 622 стр., ISBN 978-619-245-327-5. https://www.iki.bas.bg/files/book-conference-2022.pdf

Иванова, М., (2020) „Дигиталната трансформация и управлението на човешките ресурси – позитивната концепция“, International Journal Of Sciences And Arts, Volume 1, стр. 58 – 75, Издание на Институт за наука, уметност, култура и спорт Куманово, ISSN 2671-3551.

Иванова, М. (2020) Професионалната дигитална грамотност и трансформацията на лидерите, в Сборник статии от Международната научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“, стр.800 – 811, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, ISBN 978-619-245-039-7

Иванова, М. (2020) „Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция ", в „Българската мечта – позитивната концепция“ от Поредица „Лидерство, общество, стратегически визии“, съставител доц. д-р Д. Панайотов, стр. 165 – 178, Издателство на Нов български университет – София, ISSN 2630-4905.

Армстронг, М., Наръчник за управление на човешките ресурси, „Делфин”, 2001

Centre for Research into European Human Resourse Management (1993)

Flexible Working Patterns in Europe, Cranfield School of Management;

Handy, C. (1985) Understanding Organisations, Penguin

Janis, I.J. (1972) Victims of Groupthink, Houghton Mifflin

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от текущ контрол 50% и интегриращ изпит 50%.