MHRB216 Управление на различията и политика за равните възможности за труд

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Този учебен курс се отнася, както до многообразието или до множеството различия у хората, които ръководим, така и до различията, които биха могли да възникнат между хората и групите на работното място. Ние защитаваме положителен подход към многообразието: оценяваме различията у хората и гледаме на междуличностните и междугрупови конфликти по-скоро като на симптоми за организационни проблеми, отколкото като на грешки при отделния човек. В този курс се разглеждат определенията и еволюцията от традиционните, базирани на групите политики за равни възможности към наистина стратегическия подход ориентиран към многообразието; показва се какво правят организации с ефективни стратегии на многообразието. Приемане и оценяване на различията ни дава едно начално разбиране за многообразието; помага ни да анализираме положението на дадена организация по отношение на управление на многообразието.

В практическите занимания ще се опитаме да дадем примери как да разработим политика и стратегия на многообразието. Как да комуникираме различията, разглеждайки ползите от управление на многообразието, как да се преодолеят “трудните мениджъри”, някои “сламки” за това как да се проведе разяснителна сесия; какво представлява, как да извършим мониторинг, и как да анализираме резултатите. Различията между хората и културите внасят богатство и разнообразие в живота на организацията. Често пъти обаче различията могат да доведат до неловкост и подозрителност, тъй като хората се чувстват “удобно, когато си приличат”. Мениджърите трябва да намерят най-ефективния начин да помогнат на хората да осъзнаят, че по-скоро трябва да ценят различията, отколкото да се страхуват от тях или да ги възприемат като повод за дискриминиране.

Основни цели:

• Да привеждат убедителни аргументи за значението, което има управлението на различията, като принос за ефективността на организацията

• Да формулират, разработват, прилагат, преглеждат и променят политиката и практиката (насоките и действията) по проблемите на равнопоставеността и различията, което би позволило постигане на работните цели и спазване на етичните норми

• Да формулират ясно конкурентното предимство, произтичащо от управление на различията, ясно обвързано с целите на същинския бизнес

• Да предлагат подходящи съвети за правните и други аспекти на управление на равнопоставеността

• Да изследват, формулират и огласяват ясно тенденциите в пазара на труда

• Да прилагат идеите за управление на различията в бизнессреда

• Да обучават други специалисти да управляват различията и равните възможности като теория и практика

• Да предприемат действия за оценка на риска, като отчитат пропуснатите възможности

• Да използват набор от интегрирани умения, необходими за извършване на проверка на работното място на проблемите или дейността в областта на равните възможности; докладване на резултати; правене на препоръки за промяна; представяне на анализ на финансовите ползи; извършване на мониторинг върху последващите индикатори на промяна

• Да илюстрират с примери случаи на избегнати прояви на пряка и непряка дискриминация; увеличаване на индивидуалния потенциал на работното място; чувствителност към социалния и политическия натиск за промяна; премахване на бариерите пред равнопоставеността в ключовите области на УРЧР (напр. набиране и подбор, атестиране, израстване в кариерата)

• Да предлагат съвети и насоки в определени области на взаимоотношенията със служителите (напр. тормоз и малтретиране)

• Да пропагандират и насърчават по-широкото приемане на управлението на равнопоставеността в организацията, като ясно формулират проблемите и ги свързват с нуждите на бизнеса и организационната ефективност.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите трябва да разбират и да могат да обясняват:

• Връзката между управлението на различията и равните възможности и общата управленска практика

• Ролята и функцията на персонала на всички нива в организацията за развитието, насърчаването и мониторинга на управлението на различията

• Ефектът от отношението и поведението на отделния човек за постигане принципите на равни възможности на работното място

• Промените в естеството и структурата на заетостта и тяхната връзка с управлението на различията

• Специфичното законодателство и съдебната практика при решаване на прецеденти в България и Европейския съюз (ЕС), прилагането на тези норми в практиката като необходимо условие организациите работодатели да постигнат съответствие с духа и действията на европейското законодателство

• Характеристики на пряката и непряка дискриминация; начини за избягване според добрата практика (напр. при обективни и ефективни процедури за подбор)

• Ролята на официалните и други организации, ангажирани с управление на различията, и начина, по който те си взаимодействат при прокарване на различни закони

• Негативното въздействие на дискриминационни прояви върху психологическия комфорт на служителя и резултатите на организацията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси ,

• Познаване на функцията „управление на персонала”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Оценяване на различията 1.1 Приемане и оценяване на различията 1.2 Управление на разнородна работна сила 1.3 Управление в международен контекст
  2. Управление на различията 2.1 Признаци за конфликт 2.2 Източници на конфликт 2.3 “Печеля-печелиш” или “печеля-губиш” 2.4 Стратегии за управление на конфликта
  3. Проблеми, практики, политики и процедури 3.1 Практика и процедури в наемния труд 3.2 Дискриминация, тормоз и насилие на работното място 3.3 Как да се справим с жалбите 3.4 Дисциплинарни мерки
  4. Управление на многообразието и премахване на дискриминацията 4.1 Поставяне на проблема 4.1.1 Забрана на дискриминацията от страна на работодателя по отношение на работниците и служителите 4.1.2 Правна уредба 4.1.3 Международни източници 4.1.4 Вътрешноправни източници
  5. 4.2. Същност на дискриминационните критерии 4.3. Видове дискриминация
  6. Задължение на работодателя за прилагане на специалната закрила по отношение на работниците и служителите Правни възможности на работодателя за управление на многообразието в работната сила на работниците и служителите

Литература по темите:

Иванова, М. (2019) Създаване на устойчиво работно място в мултикултурна организация, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online), стр. 206 – 227, https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., (2019) Управление на човешките ресурси в бизнес контекст предизвикателства и стратегически решения, в сборник с научни изследвания „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“ – том 2, Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, стр. 142 – 147, ISSN 2603 – 4093

Ivanova, М., Dimitrova, A., (2019) „Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education “, part of "Gender - Diversity - Intersectionality. (New) Perspectives in Adult Education", Martina Endepohls-Ulpe, Joanna Ostrouch-Kamińska (ed.), pp 149-162, WAXMANN, ISBN 978-3-8309-3883-5

Ivanova, M., (2018) “Internet based social networks -new informal spaces for gender social relations and life long learning”, Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA, Open Journal for Information Technology (OJIT), http://www.centerprode.com/ojit/ojit0101/coas.ojit.0101.01001i.pdf

Ivanova, M. (2018) The Social Reality Of The Roma In Bulgaria (from the Value of Differences to Empowered Relationships), Sofia: Published by Economic Research Institute at the BAS, Economic Studies journal, volume 27, issue 6, pp.75-84, ISSN 0205-3292

Иванова, М., Караилиева, М. (2018) Дигитализацията в управлението на човешките ресурси, в групова монография „Дигитална трансформация в туризма“, София: издателство Авангард Прима, стр. 346 – 386, ISBN 978-619-239-077-8

Иванова, М., Костадинова, Ж. (2018) „Приложимост на ЕС политики и практики за етническа толерантност в подбора за работа”, Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, том 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online

Иванова, М., (2019) „Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 3/2019, ISSN 1312-94-81

Ivanova, M., (2017) “Integration and Promote Tolerance towards Immigrants in Bulgaria”, part of the collective monograph «Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects», published by ISMA University, Riga, Latvia

Иванова, М., „ Насърчаване на солидарност в многообразието (законодателна рамка в България и антидискриминационни механизми по отношение на имигрантите)”, студия в Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2016 г., том 1, ISSN 1313-4760

Иванова, М., „Развитие на талантите в организацията”, ИК "Труд и право", списание "Труд и право", бр. 2/2018, ISSN 1312-94-81

Bancheva, E., Ivanova, M., part of book “Considering gender in adult learning and in academia: (in)visible act”, edited by Joanna Ostrouch – Kamiriska, Christine Fontanini, Sheila Gaynard, Wydawnictwo Naukowe, Dolnoslaskiej Szkoly Wyzszej, 2012, ISBN 978-83-62302-52-9

Bancheva, E., Ivanova, M., „Leadership styles of women in Bulgaria”, book "Women's choices in Europe. Influence of Gender on Education, Occupational Career and Family Development”, edited by Claudia Quaiser-Pohl, Martina Endepohls-Ulpe (Eds.),Part III Women’s occupational careers,p. 151, Waxmann 2012, ISBN 978-3-8309-2743-3

Иванова, М., „ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОДХОДА "ЧЕТВОРНАТА СПИРАЛА" ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА СОЦИАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩЕСТВОТО - ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ", презентация и доклад за МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)" на департамент Администрация и управление – НБУ, юни 2017

Иванова, М., Гунчева, М., „Център по медиация – иновативен модел за разрешаване на конфликти“, докладът е представен на Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), 7 юни 2016 год.,София, НБУ

Иванова, М., Петрова, И., „Предизвикателства пред управлението на виртуални екипи за успешни бизнес практики“, докладът е представен на международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, 27 ноември 2015 г. , ХТМУ, София. Издаден в Сборник на издателство кадемик пъбликрилейшънс с ISBN: 978-954-2940-19-8

Иванова, М., „Управление на работодателската марка – измерване и перспективи“, докладът е представен на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ , Факултет "Управление и администрация", УНСС, 22 октомври 2015, София

Ivanova, M., Dimitrova, A., „Do the elders of Bulgaria study? Preferred methods for education by men and women aged 65+“, The conference of ESREA Networkon Gender and Adult Learning (European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)) on "Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Adult Education. History, Philosophy, Methodology and Practice", Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 08th October – 10th October 2015

Иванова, М., “ЛИДЕРСТВОТО КАТО МАРКА (БРАНД) – ДВИГАТЕЛ НА УСПЕХА “, доклад и презентация пред научно – практическа конференция “Лидерството – време е за промени”, 4 юни 2015 г., Нов български университет – София

1. Василев, А., Трудово право, Бургаски свободен университет, 1997г.

2. Мръчков, В., Трудово право, Трето прер. и доп. изд., Сиби, С. 2001г.;

3. Мръчков, В., Съдебва практика, Трудово право, Сиела, С. 2002г. ;

4. Кодекс на труда

5. Commerce Clearing House, Ideas and Trends in Personnel, May 13, 1992, P. 73.

6. James Higgins, “A Manager’s Guide to the Equal Employ¬ment Opportunity Laws,” Personnel Journal, Vol. 55, no. 8 (August 1976), p. 406.

7. Bureau of National Affairs, Fair Employment Practices, Oc¬tober 8,1992, p. 117.

8. Steven Fox, “Employment Provisions of the Rehabilita¬tion Act,” Personnel Journal, Vol. 66, no. 10 (October 1987), p. 140.

9. Commerce Clearing House, “Is AIDS a Protected Handi¬cap?” Human Resource Management Ideas and Trends, March 20, 1987, p. 46.

10. Bureau of National Affairs, “Guidelines on AIDS,” Fair Employment Practices, March 30, 1989, p. 39.

11. David B. Ritter and Ronald Turner, “AIDS: Employer Con¬cerns and Options,” Labor Law Journal, Vol. 38, no. 2 (Feb¬ruary 1987), pp. 67—83.

12. Bureau of National Affairs, Fair Employment Practices, Au¬gust 27, 1992, p. 102.

13. Ann Harriman, Women/Men Management (New York: Praeger, 1985), pp. 66—68.

14. Commerce Clearing House, “Pregnancy Leave,” Ideas and Trends, January 23, 1987, p. 10.

15. Thomas Dhanens, “Implications of the New EEOC Guide¬lines,” Personnel, Vol. 56 (September—October 1979), pp. 32—39.

16. Bureau of National Affairs, “First Two Chapters of Long-Awaited Manual Released by OFCCP,” Fair Employment Practices, January 5, 1989, p. 6.

17. Lawrence S. Kleiman and Robert Faley, “The Applications of Professional and Legal Guidelines for Court Decisions Involving Criterion-Related Validity: A Review and Analy¬sis,” Personnel Psychology, Vol. 38, no. 4 (Winter 1985), pp. 803—833.

18. Paul S. Greenlaw and John P. Kohl, “Age Discrimination and Employment Guidelines,” Personnel Journal, Vol. 61, no. 3 (March 1982), pp. 224—228.

19. Charles Mishkind, “Sexual Harassment Hostile Work En¬vironment Class Actions: Is There Cause for Concern?” Employee Relations Law Journal, Vol. 18, no. 2 (Summer 1992).

20. Patricia Linenberger and Timothy Keaveny, “Sexual Ha¬rassment: The Employer’s Legal Obligations,” Personnel, Vol. 58 (November—December 1981), pp. 60—68.

21. Milton Zall, “What to Expect from the Civil Rights Act,” Personnel Journal, Vol. 71, no. 3 (March 1992), p. 50.

22. Mary Rowe, “Dealing with Sexual Harassment,” Harvard Business Review Vol. 61 (May—June 1981), pp. 42—46.

23. Commerce Clearing House, Sexual Harassment Manual for Managers and Supervisors (Chicago, IL: Commerce Clear¬ing House, Inc., 1991), pp. 28—29.

24. Robert H. Faley, “Sexual Harassment: Critical Review of Legal Cases with General Principles and Preventive Mea¬sures,” Personnel Psychology, Vol. 35, no.3 (Autumn 1982), pp. 590—591;

25. Jerome Watson, “Employer Liability for the Sexually Ha¬rassing Actions of Its Customers,” Employee Relations Law Journal, Vol. 19, no. 3 (Winter 1993—1994), pp. 227—237;

26. Rebecca Thacker and Stephen Gohmann, “Male/Female Differences in Perceptions and Effects of Hostile Environ¬ment Sexual Harassment: ‘Reasonable’ Assumptions?” Public Personnel Management, Vol. 22, no. 3 (Fall 1993), pp. 461—472.

27. James Ledvinka and Lyle Schoenfeldt, “Legal Develop¬ment in Employment Testing: Albemarle and Beyond,” Personnel Psychology, Vol. 31, no. 1 (Spring 1978), pp. 1—13.

28. Commerce Clearing House, “The Supreme Court Explains How Statistics Are to Be Used in Fair Employment Suits,” Ideas and Trends, June 14, 1989, p. 109.

29. Commerce Clearing House, “Those Who Played No Role in Original Consent Decree Can Sue for Reverse Discrimi¬nation,” Ideas and Trends, June 28, 1989, p. 115

30. Mark Kobata, “The Civil Rights Act of 1991,” Personnel Journal (March 1992), p. 48.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.