MHRB215 Системи за пенсионно осигуряване

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Предложеният курс включва теоретични и приложни практически знания за общественото осигуряване и преди всичко - на пенсионното осигуряване, като ключов компонент от системата на социална защита със своята историческа традиция, съвременна реалност и бъдещи предизвикателства. Разгледани са такива въпроси като: принципите и характеристиките на социалното осигуряване, общото и различното със социалното подпомагане и застраховане; основните обществено признати краткосрочни рискове, подлежащи на осигуряване и обезщетяване, механизмите на финансово устройство и управление на осигурителните системи; законодателната и институционална рамка на регулиране на осигурителните системи и на осигурителните отношения, респективно осигурителните права и задължения на осигурените лица и на осигурителите по повод на основните социални рискове. Конкретизирани са въпросите, свързани с осигурителните отношения по повод на пенсионното осигуряване. Разгледана е спецификата, предимствата и недостатъците на трите стълба на пенсионното осигуряване и формираните на тази основа осигурителни фондове – задължителен /солидарен/, задължителен допълнителен (универсален и професионален), допълнителен доброволен (доброволен и по професионални схеми). Очертават се перспективите на развитие на осигурителните системи в контекста на хармонизиране на осигурителните отношения в рамките на ЕС.

Основните цели на курса са:

? Придобиване на знания за мястото и ролята на Националния осигурителен институт, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Комисията за финансов надзор в осигурителните отношения;

? знания по пенсионно осигуряване.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как е организирана системата на държавното задължително обществено осигуряване, какви са видовете и източниците на финансиране на пенсиите за трудова дейност и ще придобият най-общи познания за правото на пенсия и начина на изчисление на нейния размер.

Как е организирана системата на допълнителното (задължително и доброволно) пенсионно осигуряване, изискванията към пенсионноосигурителните дружества и фондове и ще получат най-общи познания за видовете плащания и за правата на осигурените лица.

Какви са проблемите на системата на пенсионното осигуряване и какви са перспективите за нейното развитие и усъвършенстване.

2) могат:

Да овладеят практически приложими знания и умения, необходими на сегашните и бъдещите специалисти по човешки ресурси да използват в практиката възможностите на пенсионната система за мотивиране на персонала на фирмата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси ,

• Познаване на функцията „управление на персонала”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в социалното и пенсионното осигуряване.
 2. Цели, принципи, общи характеристики и роля на осигуряването. Демографски тенденции
 3. История на пенсионното осигуряване. Модели на Бисмарк и Бевъридж. Описание на отговорните участници в системата на пенсионното осигуряване: държава, работодатели, индивиди
 4. Развитие на пенсионното осигуряване в България. Нормативна рамка на пенсионните системи в България
 5. Съвременен пенсионно-осигурителен модел в България.
 6. Осигурени лица, осигурителни рискове и права, осигурители, осигурителни вноски, осигурителен доход и стаж
 7. Организация и функциониране на пенсионната система в българия в рамките на тристълбовия модел
 8. Текущ контрол-тест
 9. Видове пенсии и добавки към тях. Основни елементи на пенсионната система - придобиване право на пенсия, размери, осъвременяване, преизчисляване и др.
 10. Видове пенсии и добавки към тях. Основни елементи на пенсионната система - придобиване право на пенсия, размери, осъвременяване, преизчисляване и др.
 11. Структурни и параметрични промени в солидарния пенсионен стълб
 12. Структурни и параметрични промени в солидарния пенсионен стълб
 13. Осигуряване в универсален пенсионен фонд – пенсионни продукти, финансиране, управление, права, такси и др.
 14. Осигуряване в доброволен пенсионен фонд – пенсионни продукти, финансиране, управление, права, такси и др
 15. Тест.

Литература по темите:

1. Кодекс за социално осигуряване

2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

3. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

4. Петков, Б. и колектив. Социално осигуряване - годишник. С., ИК „Труд и право”, 2012 г.

5. Николов, Н. Системи за пенсионно осигуряване – учебник. С., УМ-НБУ,2012 г.

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от текущ контрол 50% и интегриращ изпит 50%.