MHRB214 Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конферентни семинари.

В курса последователно се изясняват теоретичните основи на дейността по безопасност и здраве при работа (БЗР), същността и принципите на Закона за здраве и безопасност, на Системата за управление на БЗР, методите за оценка на риска и разследване на трудови злополуки с внимание към факторите на работната среда отговорни за БЗР.

Целта на курса е да предостави знания в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) като:

• разкрие основните принципи, методи и подходи при осигуряване на БЗР.

• даде основните положения в настоящото законодателство за осигураване на ЗБУТ

• представи подходите и моделите за управление и организация на дейността за здраве и безопасност.

• предостави на студентите практически знания и умения, свързани с оценката на риска при работа и разследването на трудови злополуки.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Елена Тикварска-Кръстенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1. Знаят

• Законовата и нормативна база в страната по отношение на безопасността и здравето при работа.

• Ролята и функциите на Главна Инспекция по Труда, МЗ, НОИ.

• Ролята на специалистите по здравословни и безопасни условия на труд и ролята на Службата по трудова медицина.

• Ключовите елементи, цената и ползата от въвеждането на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

• Факторите на работната среда, които влияят на здравето и безопасността при работа.

• Значението на доброто здраве и необходимостта от прилагане на превантивни мерки за опазване на здравето и работоспособността на работещите.

• Оценката на риска, произтичащите от нея последици за работното място и необходимите мерки за управление и контрол на риска на работните места.

• Изискванията за:

- консултация и комуникация с работещите на всички нива

- процедурата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

2. Могат

• Да разработват, организират, планират и прилагат политиката по здравословни и безопасни условия на труд:

- в съответствие с текущите нормативни изисквания;

- по начин, който е подходящ за организацията и разбираем за служителите на всички нива.

• Да оценяват и преразглеждат състоянието на работата по БЗР, съгласно политиката на фирмата и промените в нормативната база и да дават препоръки за непрекъснато подобрение.

• Да участват в оценката на професионалния риск и в разработването на достъпна и ефективна система за контрол, намаляване и предотвратяване на възможните рискове на работното място.

• Да определят изискванията за обучение по здравословни и безопасни условия на труд и допринасят за организацията и провеждането на обучението.

• Да съдействат за доброто индивидуално и колективно здраве чрез системи за контрол на здравословното състояние на работещите.

• Да осъществяват връзка между служителите, длъжностните лица и контролните органи, отговорни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

• Да участват в разследването на трудови злополуки и инциденти на работното място и да дават препоръки, произтичащи от резултатите.

• Да съветват работодателя и работниците по въпроси, свързани със здравеопазването и безопасността при работа.

• Да прилагат превантивни програми за минимизиране и отстраняване на риска на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Базови знания по социално управление

? Теория на организацията

? Управленски процес и екипна дейностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Учебна книга

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд

• Методическо указание на МОТ за системи за управление на безопасността и здравето при работа

• Нормативни документи

• Библиография в учебната книга

Средства за оценяване:

Избира се един от предложените два варианта. Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE НБУ. Относителната тежест е 100%