MHRB211 Управление на изпълнението на дейността

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Изследват се теоретичните основи и добрите практики свързани с процесите на управление на промяната в организациите.

Цел на курса:

• Разбиране на елементите на една ефективна, интегрирана система за изпълнение и развитие като ключови за постигане на ефективност и ефикасност в организацията

• Формиране на визия за УИР като управленски процес

• Запознаване със схемите за УИР

• Развитие на умения за работа с различни методи и инструменти за УИР

• Анализиране на факторите, които влияят върху процеса на УИР

• Разбиране и прилагане на процесите за събиране на обратна връзка

• Осъзнаване на важността на "SMART" целите (целите, които са конкретни, измерими, постижими, релевантни, и съгласувани) за постигане на съвършенство в изпълнението на дейността

• Идентифициране и анализиране на „най-добрите практики“ за работа с „предизвикателните ситуации“ в контекста на управление на изпълнението на дейността

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят

Какво представлява цялостното управление на изпълнение на работата като най-структурираният подход, който включва всички елементи от дейността на организацията - цел и отговорност на мениджърите и служителите, измерване на успеха на организацията, индивидуални цели и личностни планове за развитие, преглед на изпълнението на работата.

2) Могат да:

Подобряват ефективността в организациите чрез обвързване на индивидуалното изпълнение с целите на компанията.

• насърчават открития диалог и изграждането на по-добри отношения.

• осъзнаят и демонстрират ясни отговорности за изпълнение на работата в съответствие със стратегията на компанията

• управляват ефективно незадоволителното изпълнение

• осигуряват условия за ефикасност и последователност в работата изграждайки екипен дух

• изясняват очакванията на служителите - предоставяйки възможност да изработят бъдещи цели.

• определят кариерните пътища и насърчават удовлетворението от работата

• създават условия за задържане на талантите и да демонстрират лоялност на база показана компетентност и резултати


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Банчева, Е. Управление на изпълнението на дейността, УМ-НБУ, 2009, ISBN 978-954-535-528-8

Допълнителна литература:

Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

The Talent Management Handbook (2004). Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing and Promoting your Best People. Edited by Lance A. Berger and Dorothy R. Berger. New York: McGraw Hill

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в дискусия или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на УМ-НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE УМ - НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.