CTRM144 Противодействие на общата престъпност

Анотация:

ПАСПОРТ НА КУРС

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

Противодействие на общата престъпност

СИГНАТУРА - CTRM144

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НА КУРСА -9.1. Национална сигурност

ЛЕКТОР:

проф. д-р Ненко Георгиев Дойков

ХОРАРИУМ- 30 ч

БРОЙ КРЕДИТИ- 3 кр.

ПРОГРАМИ

Противодействие на престъпността и тероризма

ДЕПАРТАМЕНТ -Център за изучаване на рисковете и сигуростта ФАКУЛТЕТ - Магистърски

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Програмата на курса „Противодействие на общата престъпност” е предназначена за подготовка на сцециалисти с образователно-квалификационна степен „магистър”.

Тя дава необходимите знания и специализация за:

- задачите по противодействие на престъпността.

- функциите и основните организационни и тактически способи и мероприятия за превенция и разкриване на най-често извършваните престъпления;

- организацията и тактиката на издирване на лица извършили престъпления и такива укриващи се от държавни, финансови и контролни органи и организации;

. Съдържанието им е изградено на базата на натрупания опит знания и умения из областта на правните и други обществени науки и на специални курсове отразяващи опита на служби в други страни, както и опита на оперативната теория и практика по противодействие на престъпността.

Цел на курса:

Обучаемите да придобият теоретични знания и практически умения за законосъобразно и ефективно противодействие на общата престъпност.

Задачи на обучението:

1. Изнасяне на лекционен курс по тематиката от програмата.

2. Провеждане на практически занятия от програмата.

3. Осъществяване на текущ и окончателен контрол за установяване степента на усвояване на учебния материал по курса, чрез провеждане на контролни тестове и семестриален изпит.

Творческа автобиография на проф. д-р Ненко Георгиев Дойков

Професионалната кариера на проф. д-р Ненко Дойков през отделните години е преминала в различни структури на МВР и водещи висши учебни заведения. В момента е щатен преподавател в Департамент „Център за изучаване на рисковете и сигуросттта”.

Проф. д-р Ненко Дойков е автор на учебните програми и водещ преподавател в различни учебни заведения – НБУ, АМВР, СУ, НСА, КИА, по учебните дисциплини: “Противодействие на тероризма”, “Оперативно-тактическа подготовка”, “Управление при кризи”, “Основи на националната сигурност”, “Основи на оцеляването в терористична среда” “Управление на службите за вътрешен ред и сигурност при кризи”, „Международно сътрудничество в борбата с тероризма”, „Организация и тактика на охранителната дейност”, „Управление на високорискови операции на регионално и международно ниво”, „Правни и организационни основи на корпоративната сигурност”, "Полицейско разузнаване" и др..

Ежегодно по покана на ръководството на съответните служби провежда специализирано обучение за служители извън системата на МВР - НСО, НРС и ДАНС.

Повече от 20 години изнася научни доклади на национални и международни конференции по тези проблеми и консултира разработването на програми, както за държавни институции така и за частния сектор.

Проф. д-р Ненко Дойков има дългогодишен опит в реализирането на програми за обучение с опасни взривоопасни материали и отговор на терористични инциденти.

Има придобити компетентности и защитени сертификати в различни области, по важните от които са:

• Диплом и сертификат -Управление на кризисни ситуации-ФБР;

• Диплом и сертификат за завършен “Курс за ръководни кадри" в изнесения Европейски център Дж. Маршъл;

• Диплом и сертификат - “Ядрен тероризъм” – организиран съвместно с посолството на САЩ, ДАНС и АМВР;

• Диплом и сертификат- “Стратегически курс за противодействие на организираната престъпност;

• Диплом и сертификат - Решаване на конфликти чрез алтернативни методи;

• Диплом и сертификат - Охрана на обществения ред за среден и ръководен полицейски състав-Испания;

• Диплом и сертификат - Специална тактика и тактическа полицейска стрелба-САЩ;

• Диплом и сертификат - Тактическо полицейско обучение-САЩ;

• Диплом и сертификат - “ Обучение по безопасност и оцеляване в правоприлагащата дейност” - организиран от ФБР, посолството на САЩ в София и АМВР;

• Диплом и сертификат - Работа в мултиетническа среда с преобладаващо ромско население;

• Диплом и сертификат - “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”;

• Диплом и сертификат - “Обучение на обучители”;

• Диплом и сертификат - Проблеми по управлението на риска;

• Диплом и сертификат - „TAKTICAL SHOOTING AND TAKTICS”;

• Диплом и сертификат за допуск до работа с взривни вещества;

• Курс за ръководни кадри и защитен сертификат за ръководство и физическа защита при опасност от радиационни и химически източници;

• Диплом и сертификат за инструктор по “ Тактики и техники за интервенции при задържане на правонарушители” – гр. Легионово –Полша;

• Диплом и сертификат- “Предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ)”;

• Курс - Мащабни бедствия и аварии - насоки на Европейския Съюз – CEPOL;

• Диплом и сертификат -“Създаване и управление на интерактивен и мултимедиен курс за дистанционно обучение.

Доц. д-р Ненко Дойков е автор на повече от 40 статии и научни доклада, четири монографии, пет учебника, седем студии, пет ръководства, пет матрици и девет сценария за провеждане на широкомащабни комбинирани оперативни учения, тематично обвързани с противодействието на тероризма, организираната престъпност и защитата на националната сигурност.

Негови книги са:

Само за периода 2006-2012 г.:

1.Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С., 2006г.

2.България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. 3.Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.

4.Технологичен тероризъм - 2007г.

5.Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

6.Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

7.Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи С. 2009г.

8. Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011

9. Противодействие на тероризма - С.2011 г.

10. Планиране и вземане на решение за управление на кризисни ситуации при терористичен акт. С.2007г.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

проф. Никифор Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• задачите, структурата и организацията на дейността на органите противодействащи на общата престъпност;

• действията и тактиката при провеждане на мероприятия за недопускане извършване на престъпления;

• принципите на организация на дейността на полицията за противодействие на общата престъпност;

2) Могат:

• да организират и провеждат първоначални и последващи мероприятия за разкриване на престъпления;

• да организират дейността по издирването на укриващи се лица;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания в областта на правните и специалните курсове.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Конституция на Р България

2. Наказателен кодекс.

3. Наказателно-процесуален кодекс.

4. Закон на МВР

5. Правилник за приложение на ЗМВР

6. Закон за паметниците на културата и музеите.

7. Закон за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите.

8. Авт.колектив, Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на криминалната престъпност, Обща част – раздел ІІ, С., 2003г.

9. Авт.колектив, полови престъпления, НИКК-МВР, 1986 г.

10. Авт.колектив, Организации и тактика на борбата срещу криминалните престъпления.

11. Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност, Част ІІ С, 2005 г

12. Авт.колектив, Организация и тактика на борбата срещу криминалните престъпления.

13. Б. Панев, Криминология, БСУ-Бургас, 1995 г.

14. Б. Панев, Криминология, БСУ-Бургас, 1995 г.

15. Д.Грозданова, Състояние и проблеми на борбата срещу пожарите и тяхното разследване.

16. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

17. Дойков, Н., Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи С. 2009г.

18. Дойков, Н., Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011

19. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.

20. Наръчник за най-добрата практика, за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действия с деца жертви на сексуална експлоатация с търговска цел, С, 2005

21. Б.Бърг и Д.Хорган, Криминалистика, С. 2001 г

22. Й.Кунчев, Разкриване на престъпни посегателства срещу МПС. НИКК-МВР, С. 1991 г

23. Н.Вълчев, Ал.Гелеменов, Прикриване на злоупотреби чрез палежи.

24. Б. Методика на разследване на ПТП.

25. К.Китанов, К.Котов, Наркопрестъпността, Разпространение и превенция, НИКК-МВР, С. 1999

Дата: 25.07.2012 г. Подпис на преподавателите: /п/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

УСТЕН ИЗПИТ 100%