SOCD010 Дискурсивен анализ и методи на реконструкция

Анотация:

Курсът ще представи и обоснове един от съвременните методи за емпирично социологическо изследване на езика (всекидневен, политически и научен): анализ на дискурса. По време на лекциите ще бъдат тематизирани основните елементи този качествен метод; неговите евристични възможности и познавателни ограничения; представителността и надеждността на изследователските резултати. Целта на курса е да формира специализирано знание у студентите и умение да се следва прецизна аналитична стратегия. Поредицата от лекции ще изгради кохерентна картина на изследователския процес, започвайки с генерирането на изследователски проблем и завършвайки с оценка на валидността и с представянето на аналитични резултати. Поредицата от семинари е организирана така, че да формира и упражнява практически умения за набиране на данни посредством анализ на дискурса и работа с текстове от архивни източници, както и да изгради способности за компетентен прочит на качествени данни. В хода на курса студентите провеждат учебно изследване по предварително съгласувана тема. Това е и курсовият им проект. Обобщаването и публичната презентация на резултатите от учебния изследователски проект представляват финалния изпит.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите ще познават актуалните полета в съвременната социология, в които анализът на дискурса е релевантен и надежден изследователски метод. Те ще придобият системно знание за социологическата методология и ще изградят личностна чувствителност към социалната емпирия. Ще притежават редица компетентности относно предпоставките и ограниченията на архивните изследвания в социалните и хуманитарните науки.

2) могат:

• Студентите ще могат да формулират изследователски проблем; да напишат изследователски проект; да следват ясна аналитична стратегия; да набират информация чрез качествени методи; да четат критично социологически данни. Те ще притежават практически умения за анализ и интерпретация на публичните употреби на езика в българското общество. Ще усвоят емпирични техники за провеждане на емпирично социологическо изследване и ще изградят личностни умения за теренна работа.


Предварителни изисквания:
Да притежават магистърска степен по хуманитарна или социална специалност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и хуманизъм, София.

Антаки, Ч., М. Билиг, Д. Едуардс, Дж. Потър. 2008. Дискурс анализът означава извършване на анализ: критика на шест аналитични слабости. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

Бурдийо, П. 1993. Казани неща. СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Бурдийо, П. 1997. Практическият разум. Критика и хуманизъм, София.

Бъргър, П., Т. Лукман 1996. Социалното конструиране на реалността. Критика и хуманизъм, София.

Ван Дайк, Т. 2008. Дискурс анализът като идеологически анализ. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Гарфинкъл, Х. 2005. Изследвания по етнометодология. Критика и хуманизъм, София.

Гидънс, А. 2003. Социология. Прозорец, София.

Деянова, Л. (съст.) 2004. Социологията като шанс. Изток-Запад, София.

Дъглас, М. 2001. Как мислят институциите. Фама, София.

Дюркейм, Е. 1994. Избрано. Критика и хуманизъм, София.

Елиас, Н. 1999. Що е социология? Наука и изкуство, София.

Зимел, Г. 2002. Социология. Пик, Велико Търново.

Иновативна социология. 2007. СУ „Кл. Охридски”. София.

Кангилем, Ж. 1994. Нормално и патологично. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София.

Коев, К. 1985. “Приложението на метода: етнометодологическата перспектива към социалния свят”, В: Социологически проблеми кн. 2.

Коев, К. 1991. Метаморфозите на чужденеца. Наука и изкуство, София.

Лаш, С. 2004. Критика на информацията. Обсидиан, София.

Мендрас, А. 2002. Елементи на социологията. Прозорец, София.

Морган, Д. Л. 2008. Изследване чрез фокус групи: общ преглед. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Нойл - Нойман, Е. 2001. Спиралата на мълчанието. Люрен, София.

Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически отношения. ЛИК, София.

Силвърман, Д. 2008. Валидност и надеждност. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Стюарт, Д., П. Шамдасани. 2001. Фокус-групи. Теория и практика. София.

Файерабенд, П. 1996. Срещу метода. Наука и изкуство, София.

Фотев, Г. (съст.) 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 1996. Археология на знанието. Наука и изкуство, София.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Хабермас Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. Наука и изкуство, София.

Шютц, А. 1999. Чужденецът. ЛИК, София.

Средства за оценяване:

РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ 100%