SOCD008 Социологически количествени методи

Анотация:

Курсът подготвя студентите за работа с едни от основните методи в съвременната социология – количествените. В хода на курса се проследяват предпоставките за прилагането на количествените методи, основните им видове и характеристики, етапи и правилата за приложение на количествения инструментариум. Разглеждат се изискванията за операционализация на понятията, изработване на индикатори и създаване на въпросник, организацията на полевата работа, въвеждането и обработката на данни, както и разчитането на основни разпределения в социологията – едномерни и двумерни.

Целите на курса са:

? Да запознае студентите с особеностите и характеристиките на количествените методи

? Да подготви студентите за успешно прилагане на количествените методи в пълния цикъл на изследователския проект – от дефиниране на цели, индикатори и хипотези, през дизайн на въпросника, полева работа, обработка на данни, до основните принципи в анализа на количествените данни

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Боряна Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Кога, при какви условия и за решаването накакви задачи се прилагат количествени методи; дейностите в четирите етапа на количествените проучвания, какви са основните правила и най-често допускани грешки при формулирането на социологически въпроси, как да осъществяват анкетьорска дейност, какви изисквания трябва да спазват при статистическия анализ на социологически данни

2) могат:

• Да разработят самостоятелно въпросник за количествено проучване, да проведат пробно изследване и да нанесат необходимите корекции, да подготвят инструкции за работата на анкетьорския екип, да кодират отворени въпроси, да разчитат едномерни и двумерни разпределения, да приготвят базисен аналитичен доклад въз основа на количествени данни


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Атанасов, А. – Ефективност на емпиричните социологически изследвания, С.1992.

2. Божиков, П. – Извадковият метод, С.1996.

3. Венедиков, Й. – Статистика, социология и още нещо…., С.1992.

4. Волф, Я. – Маркетинг, гл.2, С.1994.

5. Гиглион, Р., Металон, Б. – Социологическите анкети, изд. Наука и изкуство, София, 2005.

6. Дюркейм, Е. – Избрано, С.1994.

7. Нойл - Нойман, Е. – Спиралата на мълчанието, , София 2001, ИК “Люрен

8. Хейг, П., Джаксън, П. – Как да правим маркетингови проучвания?, С.1993.

9. Merton, R., Colemann, J. – Qualitative and quantitative social research, 1979.

10. Hamersfeld, M., Cees de Bont – Market research Handbook, ESOMAR World research Publication, John Wiley& Sons Ltd., 2007

11. Inglehart R., 1977, The Silent Revolution, Princeton University Press.

12. McDonald, C., Vangelder, Ph. - Handbook of Market and Opinion research, ESOMAR, Amsterdam 1998

13. Robson, C. – Real World research, Blackwell Publishing , 2006

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: ТЕСТОВЕ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ