SOCD002 Социологически дискурси за всекидневието

Анотация:

Идеята на курса е да проследи начина, по който проблемният комплекс “всекидневие” постепенно става ключово важен за късномодерното хуманитарно знание и по-специално за социологията. Анализира се преди всичко самопроблематизирането на всекидневието в контекста на т. нар. “разбираща социология”. Перспективата, от която се провежда интерпретацията: социално-научно мислене и всекидневен живот са само аналитично разчленими величини и само ако държим сметка за постоянното съотнасяне/напрежение между тях можем да получим адекватна представа за състоянието на всеки от двата термина. Сърцевината на курса не е теоретичната дисекция на понятието всекидневие. Той се интересува преди всичко от дискурсите за всекидневието в социологията, от социологическото “говорене” за всекидневие. Важно за него е и красноречивото неговорене за всекидневен живот или нетематичното и само оперативно използване на определена идея за всекидневие в социологическата практика. Съществено допускане, на което се основава курса по “Социология на всекидневието” е, че всяка рефлексия върху идеята за “общество”, схващано като автономизирала се “реалност” (около чийто онтологичен статус се водят остри дискусии от средата и края на ХІХ век насам), има за свой нерефлектиран фон определено допускане за “всекидневие”: става дума за един вид неизбежно сдвояване на едно или друго, повече или по-малко разгърнато понятие за “общество” с представа за това какво е “всекидневие”. Курсът се разгръща през диалога Алфред Шютц-Макс Вебер.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: Ще познават ключовите дебати по проблема за всекидневието в социологията на ХХ в.и от началото на ХХІ в.; ще бъдат в състояние да се ориентират в комплексната ситуация на подвижни граници между научна и всекидневна реалност; ще бъдат запознати с нееднозначното отношение между научен метод и социален предмет, между теория и емпирия.

2) могат: Да извършват теоретична реконструкция на логиката на социологически дискурси


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: по История на социологията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Вебер, М. Върху някои категории на разбиращата социология. В: М. Вебер. Смисъл и ценност, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 2001.

Вебер, М. Критически изследвания по логика на науките за културата. В: М. Вебер. Смисъл и ценност.

Вебер, М. Обективността на социалнонаучното и на социалнополитическото познание. В: М. Вебер. Смисъл и ценност.

Вебер, М. Овсекидневяване на харизмата. В: М. Вебер. Социология на господството. Социология на религията.

Вебер, М. Харизматично господство. В: М. Вебер. Социология на господството. Социология на религията. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1992.

Зимел, Г. Чужденецът, В: Социология на личността (съст. Л. Николов и Л. Деянова), УИ Климент Охридски, С., 1991.

Коев, К. Елементарни форми на всекидневен живот, Изд. “Просвета”, С., 2003

Коев, К. Метаморфозите на чужденеца, Изд. на СУ и “Наука и изкуство”, С., 1991.

Шютц, А. Правейки музика заедно. В: А. Шютц. Чужденецът. (съст. и превод К. Коев). ЛИК, София., 2000.

Шютц, А. Структури на жизнения свят. В: А. Шютц. Чужденецът.

Шютц, А. Тирезий, или нашето познание на бъдещи събития. В: Чужденецът¬.¬

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Вебер, М. Западният свят и всеобщото рационализиране на живота. В: М. Вебер. Генезис на западния рационализъм, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 2001.

Вебер, М. Науката като професия, В: М. Вебер, Ученият и политикът, Изд. “Микропринт”, С., 1994.

Зимел, Г. „Големият град и духовният живот”. Социологически проблеми, 1-2/ 2001.

Зимел, Г. Социология. Изследвания върху формите на обобществяване. Изд. ПИК, Велико Търново, 2002.

Коев, К. Видимостта: феноменологични контексти, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1996.

Коев, К. “Преображения на рационалността и образи на всекидневието в творчеството на М. Вебер”. Социологически проблеми, 1-2/2001.

Коев, К. “Протестантска етика и всекидневен хабитус: загадката на трансформацията”. Социологически проблеми, кн. 3-4, 2006.

Средства за оценяване:

РЕФЕРАТ И ПИСМЕНА РАБОТА