MBAM101 Международен бизнес

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината Международна икономика. Темите са разположени в два раздела: “Международна търговия” и “Международни финанси”.

В първия раздел се разглеждат основните теории за международната търговия, етапите и инструментите в еволюцията на протекционизма, теорията на митата, глобалният и регионалният подходи в либерализацията на световната търговия, дейността на многонационалните корпорации, номиналната и реална конвергенция на икономиката на страните от Централна и Източна Европа и по-специално на Р. България към икономиката на страните от ЕС.

Във втория раздел се разглеждат системата и принципите на функциониране на валутния пазар, видовете арбитражни сделки, съдържанието и структурата на платежния баланс, концепциите и подходите за обясняване колебанията на валутните курсове, проблемите на уравновесяването на платежния баланс в условията на фиксиран валутно-курсов режим, развитието на международната валутна система, еволюцията на валутната система на Р. България с акцент върху функционирането на валутния борд.

Целта е:

- Изграждане на комплексни знания за основните процеси и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и валутно-финансови отношения;

- Разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курсовете по Макроикономика и Микроикономика, чрез тяхното проектиране в сферата на търговските и валутно-финансови отношения между националните стопанства;

- Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите тенденции в съвременната глобална икономика и тяхното проявление в специфичната среда на обединения европейски пазар.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат систематизирани и задълбочени знания за:

- състоянието и тенденции в развитието на съвременната международна търговия и финанси;

- закономерностите в глобализацията на световната икономика и за същността и особеностите на нейната сегашна, трета вълна;

- съдържанието и принципите не функциониране на пазарните отношения в световната икономика, за инструментите на търговската политика и тяхното въздействие върху националната бизнес среда и поведението на стопанските субекти в националното стопанство;

2) могат:

- бързо да се ориентират в сложната проблематика на международните икономически отношения и да приемат и реализират ефективни решения на макроикономическо и фирмено равнище;

- адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на реалната и номинална конвергенция на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Микроикономика

- МакроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I. Основна

Стефанов, Ст. “Международна икономика”, София 1998 г.

Стефанов, Ст. Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия. Сп. “Икономическа мисъл”, № 4, 2003 г.

Стефанов, Ст. Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността. Сп. “Икономическа мисъл”, № 1, 2002 г.

Стефанов, Ст. Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз. Сп. “Международни отношения”, бр. 4, 2001 г.

Стефанов, Ст. Теорията на М. Портър за конкурентните предимства на нациите (кратък обзор).

ІI. Допълнителна

Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. Addison Wesley, 7 edition, 2005.

Robert J. Carbaugh. International Economics. Tenth Edition. Wadsworth Publishing Company, USA, 2004.

Peter B. Kenen. The International Economy. Second Edition. Prentice-Hall, USA, 1989.

Charles W.L. Hill. Global Business Today. Second Edition, 2003, McGraw-Hill Higher Education, USA.

Стоядин Савов и др. Световна икономика. Издателство „Стопанство”, София, 2006.

ІІI. Адреси в интернет

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Агенция „Митници”: www.customs.bg

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез следните форми:

участие и активност на студентите по време на занятията;

- курсова работа;

- оценка от писмен изпит (тест) по време на семестриалните занятия;

- оценка от изпит по време на изпитната сесия.

Дата на провеждане на текущия контрол:

- участие и активност на студентите по време на занятията - постоянно;

- предаване на курсовата работа – последното семестриално занятие;

- писмен изпит (тест) – по темите от І раздел на конспекта – в средата на семестъра; по темите от ІІ раздел на конспекта – в края на семестъра.

Студентите, които не са се възползвали от възможността за участие в текущия контрол или не са удовлетворени от получената оценка, се явяват на писмен изпит в периода редовната сесия.