BCRM115 Модели и инструменти на бизнес комуникациите

Анотация:

- Да получат основни знания за бизнес комуникациите и ролята им в съвременния туризъм

- Да се запознаят ефективните инструменти на ефективната устна и писмена комуникация

- Да се запознаят с добри практики при комуникациите с външните и вътрешните публики

- Да получат основни знания за вербалните и невербалните комуникации

- Да научат правилата на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите

- Да могат да използват силните страни на информацията в интернет пространството (туристически web сайтове, социални мрежи, туристически блогове, мобилни приложения и др.)

- Да познават посланията на езика на тялото,изискванията на дрескода в туристическия бизнес, да са запознати с междукултурните различия и изискванията при интеркултурните комуникации в бизнеса

- Да се запознаят с основните етапи на бизнес преговорите, с основните модели на бизнес преговорите

- Да научат основните правила за говоренето, слушането при бизнес комуникациите

- Да познават изискванията при комуникиране по време на криза в туризма

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните термини и понятия в бизнес комуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

• да комуникират добре устно, да познават вербалните и невербалните символи

• етапите на бизнес преговорите и различните модели в съвременния бизнес, същността на корпоративната социална отговорност

• изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики и спецификата на онлайн комуникациите в туризма

2) могат:

• да изготвят бизнес кореспонденция, да използват ефективно онлайн общуването, блогосферата, социалните мрежи и др.

• да използват най-силните страни на вербалните и невербалните комуникации

• да разбират езика на тялото, да познават дрескода в туристическия бизнес

• да използват динамиката на новите медии и спецификата на туристическите web сайтове, туристическите блогове, социалните мрежи и др. в бизнеса


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по туризъм (въведение в туризма, видове туризъм)

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. “Класика и стил”, 2001

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., 2004

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Абаджимаринова, Р., Търговска марка – бренд, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 – от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти на социалните мрежи, С., 2011

Котлър, Ф., Лий, Н. Корпоративна социална отговорност, С., 2011

Сборник Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза (съст. и научен редактор С.Алексиева), С., 2011

Рийд, Дж.В крак с онлайн маркетинга, С.,2012

Уоткинс, М., Първите 90 дни, С., 2013

Мавродиева, И., Реторика и пъблик рилейшънс, С., 2013

Русев, П., Властта на хората, С., 2015

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Интернет източници:

http://ebox.nbu.bg/

http://www.newmedia21.eu/

http://rhetoric.bg/

http://media-journal.info/

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва предаване на три писмени работи през семестъра и подготовка и предаване на самостоятелно подготвена курсова работа.

При получена оценка среден (3) или слаб (2) на курсовата работа, студентът не може да бъде освободен с текуща оценка и се явява на изпит в рамките на сесията.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

- предаване на 3 писмени работи през семестъра: писмено изложение, казус, представяне на презентация и др. за текущо оценяване

- явяване на изпит през сесията - двукомпонентен (тест и отговор на въпрос по тема от тематичния план)

Консултации:

всяка сряда: 14.00 - 16.00 ч. в библиотеката.

е-mail: pr@pr-bg.eu

salexieva@nbu.bg