MBAD119 Италиански език

Анотация:

Курсът има за цел да усъвършенства познанията по италиански език в сферата на бизнеса и юридическите комуникации. Запознава докторантите със специфична терминология, свързана с официалното писмено и устно общуване между фирми и институции. За целите на курса се използват специално избрани материали, които представят типични граматични и лексикални конструкции на бизнес италианския.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса знаят:

- специфична терминология на италиански език от областта на правото и бизнеса;

- основните особености на писмената и устната официална комуникация на италиански език.

Успешно завършилите курса могат

- да си служат с италиански език за специфични цели;

- да използват свободно италиански език в редица конкретни професионални ситуации;

- да поддържат официална комуникация с обществени институции;

- да пишат официални електронни писма;

- да правят презентации;

- да излагат доводи /да убеждават;

- да говорят пред публика, да приемат/тхвърлят предложения и др.
Предварителни изисквания:
Предварителни познания по италиански език на ниво равно или по-високо от В1.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Nicoletta Cherubini. “L’Italianо per gli affari: corso comunicativo di lingua e cultura aziendale”, Bonacci editore, Roma.

• Giovanna Pelizza, Marco Mezzardi. L’italiano in azienda. Guerra edizioni, Perugia.

• Раздавани в час и/или качени в Мудъл материали.

Средства за оценяване:

- Тест за текущ контрол.

- Дискусия по предварително подготвена тема /устна презентация/.

- Писмено изложение по тема от сферата на изследователската работа на докторанта.