POLD110 Партии и избиратели: политическо поведение и партийни идентификации

Анотация:

Курсът цели да запознае докторантите с основните методологически търсения и новите изследователски насоки в областта на политическото поведение и политическия избор. Провеждането му е под формата на семинар-тюториал, при който се обсъждат основни изследователски текстове, анализират се методологически и критически.

Чрез курса докторантите стават участници в изследователските дейности на тютора, учат се самостоятелно да правят проучвания, да си сътрудничат в един реален изследователски процес. Курсът им предоставя възможности сами да формулират изследователски задачи, за разработват работен план за постигането им, за до осъществяват на практика и да оценяват получените резултати.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Развиване на изследователски умения в областта на изследванията на политическото поведение.
Предварителни изисквания:
Основни понятия по политическа социология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АВРАМОВ Р. Комуналният капитализъм. Т.1 – 3. София, изд. Фондация „Българска наука и изкуство”, 2007.

АЛЕКСАНДРИЕВА Л. (ред. и съст.) Махалото на Дарендорф: „Ляво” и „дясно” в българския политически живот”. София, Асоциация АКСЕС, 1995.

АЛМОНД Г., ВЪРБА С. Гражданската култура. София, ГалИко, 1998.

АТАНАСОВ АТ., МОЛХОВ М., СЪЙКОВА СВ., ЧЕНГЕЛОВА Е., МАРКОВА Е., ПЕНЧЕВА Д. Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. Велико Търново, Фабер, 2006.

БЕНОВСКА-СЪБКОВА М. Политически преход и всекидневна култура. София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001.

БОБИО Н. Дясно и ляво. Основания и значения на едно политическо разграничение. София: ЛИК, 2001.

ГЕОРГИЕВ П. Българската политическа култура. София, K&M, 2000.

ГЕОРГИЕВ, БЛ., Власт и неравенство при социализма София, ИИБКП, 1987.

ДАЙНОВ Е. Политическият дебат и преходът в България. София, Фондация „Българска наука и култура”, 2000.

ДАЛ Р. Съвременният политически анализ. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1996.

ДАЛ, Р. За демокрацията, София, 1999.

ДАСКАЛОВ Р. Българското общество 1878-1939. В два тома. София, Гутенберг, 2005.

ДИМИТРОВ Г. България в орбитите на модернизацията. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995.

ЗНЕПОЛСКИ, Ивайло. Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория. София, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, 2008.

ИВАНОВА, Е. (съст. и ред.) Страх и жажда за възмездие. В. Търново: ФАБЕР, 2007

КАРАСИМЕОНОВ Г. Партийната система в България. София, Горекс прес, 2006.

КРЪСТЕВА А., ТОДОРОВ А. (съст.) Местни избори 2007. София, Нов български университет, 2008.

КРЪСТЕВА А. Идентичности, дискурс, власт. София: Петекстон, 1999.

МИЗОВ М. (съставител) Социална стратификация и социални конфликти в съвременна България. София, Фондация „Фридрих Еберт”, 2008.

НАЙДЕНОВ Н. Публика и политика. въведение в политическата антропология на модерността. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008.

НОЕЛ-НОЙМАН Е. Спиралата на мълчанието. Общественото мнение – нашата социална черупка. София, Люрен, 2004

ПОПИВАНОВ Б. (съст.) Новият избирател. София, Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”, 2007.

РАЙЧЕВ А., КОЛЕВ К., БУНДЖУЛОВ А., ДИМОВА Л., Социалната стратификация в България София, Фондация “Фридрих Еберт”, 2000

РАЙЧЕВ А., СТОЙЧЕВ К. Какво се случи? Преработено и допълнено издание. София, Труд, 2008.

ТОДОРОВ А. Избирателни закони и избирателна активност. Примерът на България 1878-1946. В: Историкът: гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров, София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001.

ТОДОРОВ А. Ролята на политическите партии за присъединяването на България към Европейския съюз. София, ЦИД, 1997 (1).

ТОДОРОВ А., ДИМИТРОВА Б., ЦАНОВ В., ДИМИТРОВ Д., КРЪСТЕВ И., ИВАНОВ К. Българските избори 1990-1997: резултати, анализи, тенденции. София, Издателство “Демократични традиции – Деметра”, 1997 (2).

ХАБЕРМАС, Юрген. Структурни изменения на публичността. София, Център за изследване на демокрацията, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995.

ХАДЖИЙСКИ, Иван. Оптимистична теория за нашия народ. София, Отечество, 1997.

ЧАЛЪКОВ И., БУНДЖУЛОВ А., ДЕЯНОВА, Л., НИКОЛОВА Н., ДЕЯНОВ Д., МИТЕВ Т., СЛАВЕНКОВ Б., СИМЕОНОВ О., ЧИПЕВ П., СТОЙНЕВ В., ФЕЛИСИ С. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г., София 2008.

ЯНКОВ, Р. Електорална география на България. Малък учебен атлас. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил И Методий”, 2006.

ARNAUD, Lionel ; Guionnet, Christine (dir.). Les frontieres du politique : enquetes sur les processus de politisation et de depolitisation. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2005. 300 p.

ARROW, K. Social Choice and Individual Values, New York, Wiley, 1951

BARNES, S., SIMON, J. The Postcommunist Citizen. Erasmus Fondation and Institute for Political Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 1998.

BELL J. D. Democratization and Political Participation in Post-Communist Bulgaria. In: Dawisha K. and B.Parrot eds. Politics, Power and the Struggle for Democracy in Southe-East Europe. Baltimore, John Hop-kins University Press, 1997

BUTLER, D., STOKES D. Political change in Britain : the evolution of electoral choice. London : Macmillan, 1974.

COHEN, J., ARATO, A., Civil Society and Political Theory. Cambridge, MIT Press, 1992

COLAS D. Sociologie politique. Paris, Presses universitaires de France, Quadrige, 2002.

CROZIER M., HUNTINGTON S., WATANUKI K. The Crisis of Democracy. 1975.

CUSACK TH., Social Capital, Institutional Structures and Democratic Preformance, Wissenschaft Zentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), 1997.

DALTON R. Citizen Politics in Western Democracies. Chatham, New Jersey, 1988.

DALTON, Russell J.. Democratic challenges, democratic choices : the erosion of political support in advanced industrial democracies. Oxford : Oxford University Press, 2004.

DE WAELE, J.-M. (ed). Les clivages politiques en Europe centrale et orientale. Editions de l’Universite de Bruxelles, 2004.

DE WAELE, J.M. (ed.) Partis politiques et democratie en Europe centrale er orientale. Presses de l’ULB. 2002.

DELUCA, Tom. The Two Faces of Political Apathy. Philadelphia: Temple Unversity Press, 1995.

DEVAUX, Sandrine (sous la direction de) Les nouveaux militantismes dans l'Europe elargie. Paris : Harmattan, 2005.

DOBRATZ, BETTY A.; BUZZELL, TIMOTHY; WALDNER, LISA K. (edited by) Sociological views on political participation in the 21st century. New York : JAI, 2002.

DOWNS, A. Economic Theory of Democracy, New York, Harper, 1957

DROUIN, Vincent. Enquetes sur les generations et la politique : 1958-1995. Paris : L'Harmattan,. 1995.

ELKIN, Stephen L. Citizen Competence and Democratic Institutions. Ed. Karol Edward Soltan. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1999.

FALCON Y TELLA, Maria Jose. Civil Disobedience. Trans. Peter Muckley. Boston: Martinus Nijhoff, 2004.

FILLIEULE, Olivier (sous la direction de). Le desengagement militant. Paris : Belin, 2005.. 319 p.

FISHKIN J. The Voice of the People : Public Opinion and Democracy, New Heaven: Yale, 1995.

FRANKLIN, Mark N. et al. Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945. Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

FRASER, NANCY. „Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy”. In: Habermas and the Public Sphere (Craig Calhoun, ed.). Cambridge, MA: MIT Press. 1992, 109-142.

FUCHS, Dieter and Hans-Dieter KLINGEMANN, eds. Citizens and the State. Oxford, England: Oxford University Press, 1995.

GALLAGHER, M. 1991. Proportionality, Disproportionality and Electoral Systems. Electoral Studies 10:33-51

GAXIE, Daniel. Le cens cache : inegalites culturelles et segregation politique. Paris : Editions du Seuil, 1978.

GREEN, D. P., SHAPIRO, I., The Pathologies of Rational Choice Theory: a critique of applications in political science, New Haven, 1994.

GUNTHER, Richard; Puhle, Hans-Jurgen; Montero, Jose Ramon. (edited by). Democracy, intermediation, and voting on four continents. Oxford : Oxford University Press, 2006.

INGLEHARD, RONALD. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton university press, 1990.

ION J., La fin des militants ?, Paris, Editions de l'Atelier, 1997.

JORDAN, Tim. [Activism]. S'engager : les nouveaux militants, activistes, agitateurs.(trad.de l'anglais Sophie Saurat). Paris : Autrement, 2003.

KAASE, Max, and Kenneth NEWTON. Beliefs in Government. Oxford, England: Oxford University Press, 1995.

KAASE, MAX, ALAN MARSH. Political action: A theoretical perspective. In Political action: Mass participation in five western democracies, ed. Samuel H. Barnes and Max Kaase, 27–56. Beverly Hills, CA: Sage, 1979.

KARVONEN, Lauri and Stein KUHNLE., eds Party Systems and Voter Alignments Revisited. London: Routledge, 2001.

KATZ R. Democracy and Elections, Oxford University Press, 1997

KITSCHELT H. Party Systems in East Central Europe: Consolidation Or Fluidity?, Glasgow, Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, 1995.

KLINGEMANN H.-D., FUCHS D., ZELIONKA J. (eds.) Democracy and Political Culture in Eastern Europe. Routledge 2006

KRASTEVA A., F. PRIVITERA (eds) Democratisation in postcommunist transition processes in the 90s: lights and shadows. Ravenna: Longo Editore. 2006.

LAGROYE, Jacques ; Barthe, Yannick ; Briquet, Jean-Louis ; Dobry, Michel et al. (sous la direction de) La politisation. Paris : Belin, 2003.. 564 p.

LAWSON, Kay, and Thomas POGUNTKE, eds. How Political Parties Respond: Interest Aggregation Revisited. New York: Routledge, 2004.

LIJPHART, Arend. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990. Oxford: Oxford University Press, 1995.

LIPSET S.-M., ROKKAN ST. (eds) Party Systems and Voter’s Alignement: Crossnational Perspectives. N.-Y. Freepress, 1967.

MAGNETTE, Paul. La citoyennete : une histoire de l'idee de participation civique. Bruxelles : Bruylant, 2001. 283 p.

MARTIN P. Comprendre les evolution electorales. Paris, Presses de Sciences Po, 2000.

MATONTI, Frederique; BRIQUET, Jean-Louis et al. (sous la direction de). La demobilisation politique. Paris : La Dispute, 2005.

MAYER N., PERRINEAU P. Le comportement politique. Paris., Armand Colin, 1992.

MICHELAT G., SIMON, M. Classe, religion et comportement politique. Presses de la FNSP / Editions sociales, 1977.

MILBRATH, L., M. L. GOEL. Political Participation. How and Why Do People Get Involved in Politics? Chicago, IL: Rand-McNallyр 1977.

MILNER, Henry. [Civic literacy : how informed citizens make democracy work.]. La competence civique : comment les citoyens informes contribuent au bon fonctionnement de la democratie. Quebec : Presses de l'Universite Laval, 2004.. 388 p.

MISHLER W., ROSE, R. Political support for incomplete democracies, International Political Science Review 22 (2001), pp. 303–320.

MOORE JR, Barington. The Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant of the Making of the Modern World. Penguin books, 1966.

NEVEU, Catherine (sous la direction de)Cultures et pratiques participatives : perspectives comparatives (preface de Yves Deloye). Paris : L'Harmattan, 2007. 396 p.

NEWMAN, Bruce I., and Jagdish N. SHETH. A Theory of Political Choice Behavior. New York: Praeger Publishers, 1987.

NEWTON K. Social and political trust in established democracies. In: Pippa Norris (ed.), Critical Citizens (pp. 169-187). Oxford: Oxford University Press, 1999.

OFFE C., TURNER CH., GAINES J., Modernity and the State. East, West. Cambridge: Polity press, 1996.

OLSON, M. Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard university press, 1965.

PERRINEAU Pascal (dirige par) Le desenchantement democratique. Editions de l’Aube, 2003.

PUTNAM R., LEONARDI R., NANETTI R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton university press, 1993.

PUTNAM, R. D. Bowling Alone. The collapse and revival of American community, New York: Simon and Schuster, 2000.

ROSE R., MACALLISTER I., The Loyalties of Voters. A Lifetime Learning Model. Sage publications, 1990.

RUESCHEMEYER, Dietrich, Marilyn RUESCHEMEYER, and Bjorn WITTROCK, eds. Participation and Democracy, East and West: Comparisons and Interpretations. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1998.

SKOCPOL, Theda, and Morris P. FIORINA, eds. Civic Engagement in American Democracy. Washington, DC: Brookings Institution, 1999.

TAYLOR, Lucy. Citizenship, Participation and Democracy. Basingstoke : Macmillan Press, 1998. 240 p.

TORCAL, Mariano and Montero, Jose Ramon (edited by). Political disaffection in contemporary democracies : social capital, institutions and politics. London : Routledge, 2006. 373 p.

TWORZECKI, Hubert. Learning to Choose: Electoral Politics in East-Central Europe. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.

VAN DETH, Jan W.; Montero, Jose Ramon and Westholm, Anders (edited by).Citizenship and involvement in European democracies : a comparative analysis. Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2007. 416 p.

VERBA, Sidney; NIE, Norman H.; KIM, Jae-on. Participation and political equality : a seven-nation comparison. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 1980.

WALLER M., Parties, Trade Unions and Society in East-Central Europe.- Ilford, Essex, 1994.

WATTENBERG, Martin P. Parties without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies. Ed. Russell J. Dalton. Oxford, England: Oxford University Press, 2000.

WHITEFIELD ST., EVANS G., Political Culture Versus Rational Choice: Explaining Responses to Transition in the Czech Republic and Slovakia. British Journal of Political Science (1999), Volume 29 Issue 01 - Jan 1999: 129-154.

Средства за оценяване:

Курсът се основава на четене на текстове и критичното им обсъждане с преподавателя.