VIPM142 Проект: Теория на цвета

Анотация:

Цел на курса е да запознае студентите, занимаващи се с изкуства и изкуствознание с цвета като феномен на културата, с историята и теорията на неговото изграждане, възприемане и употреба. В резултат на това те ще могат да обогатят анализа и вникването в произведения на изкуството от различни периоди с разсъждения върху използваните цветови закономерности.

Студентите ще покажат подготовката си за анализиране на произведения на изкуството в представен и защитен в курса проект.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Промените в схващанията на цвета в различни култури и периоди

• Особеностите на цвета като знак и неговата връзка с контекста

2) могат:

• да „четат” изобразителни текстове с помощта на „цветовия” код

• да обогатят анализа и вникването в произведения на изкуството от различни периоди


Предварителни изисквания:
Студентите следва да са запознати с историята на изкуството до ХІХ в. включителноФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В. Ганева. Тоталното произведение на изкуството. 2006

М.Алмалех. Символика на цвета. 1998

Л.Жегин. Язык живописного произведения. 1970

И.Маразов. Митология на златото. 1999

И.Маразов. Ловът като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. – Анали, 1/2003, 44-57.

Р.Фрумкина. Цвет, смысл, сходство. 1984

М.Ахундов. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. 1982

Л.Миронова. Цвет в изобразительном искусстве. Минск, 2003.

В.Кандински. За духовното в изкуството. 1995

P.Klee. Kunst-Lehre. 1991

J.Itten. Kunst der Farbe. 1970

J. Weber. Gestalt, Bewegung, Farbe. 1974

H.Frieling. Gesetz der Farbe. 1984

R.Huyghe. Les puissances de l’image. 1965

H.Sedlmayr. Die Revolution der modernen Kunst. 1985

Средства за оценяване:

Разработване и защита на курсов проект