VIPM124 Натурна рисунка в живописта I част

Анотация:

• Курсът VIPM124 "Натурна рисунка в живописта I част" цели подготвянето на художници-живописци, които владеят рисунката и претворяването на човешката фигура като основа на изразяване чрез езика на пластичния обра

• Курсът подготвя студентите за решаването на основните композиционни, конструктивни, пластични и пространствени проблеми при рисуването на човешката фигура от натура.

• Най-просто казано композицията в една картина разпределя отделните компоненти от пластични връзки по най-добрия начин за да може идеята максимално да изрази себе си.

• Чрез изискване за експресивна рисунка по определена тема се дава възможност на студента за самостоятелно творческо мислене и разиграване на експерименти, обучаващи в пластична култура и творческа свобода.

• Последователността от по-прости към по-сложни задачи, правилното им поставяне и повторението им до пълното овладяване на даден проблем са важно условие за успеха в етюда по рисуване.

• Поставянето на специфични задачи има за цел както овладяване на основните изразни средства, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус.

• Създаване на практически умения на базата на анатомията, перспективата, технологията на рисуването

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  
проф. Николай Майсторов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да са :

придобили професионални знания и умения за основните техники в рисунката и възможност за успешно решаване на творческите проблеми, както в етюдните задачи, така и в артистичните рисунки

2) могат:

• Да създават изображения в различни рисунъчни техники; да владеят и подбират най-подходящите изразни средства за реализирането на задачи, свързани с рисунката и живописта.

• Да използват възможностите на молив, въглен, креда, сангин, соус, пастел и смесените техники.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. По основните изобразителни дисциплини: рисуване, перспектива, анатомия,

2. Да притежават самостоятелно творческо мислене и да владеят основните техники и похвати в рисуването.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв

• РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК

• СТАНЕВ,Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Kandinsky, V., Point & Line to Plane. - London: Dover Publication, 1980

• Допълнителна литература:

• Кенет, К., Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• Киплик, Д. И Техника на живописта. София: Наука и изкуство, 1956.

• Перюшо, А., Животът на Ван Гог. – София: Бълг. худож.,1981

• Фрай, Р., Въображение и рисунка. – София: Наука и изкуство, 1988

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. – София: Наука и изкуство, 1957. – 210 с.

• Чоканов, К. Пластична анатомия. -2. осн. прераб. и доп.изд. – София:Наука и изкуство,1974.

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Moszynska, A., Abstract Art. - London: Thames and Hudson Ltd, 1990

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

КОНФЕРАНС 20%