HACM140 Теория на цвета

Анотация:

Курсът е посветен на разработването на една важна за изкуствоведа проблематика, която представлява един отделен и специфичен код за разбиране и анализ, "разчитане" на произведението на изобразителното изкуство.

Цветовата "кодификация" е различна в зависимост от контекста - време, място, среда, културни норми и традиции и т.н.Затова курсът по същество се занимава с историята на отношението към цвета и на неговото значение за изобразителното изкуство.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цел на курса е да запознае студентите, занимаващи се с изкуства и изкуствознание с цвета като феномен на културата, с историята и теорията на неговото изграждане, възприемане и употреба. В резултат на това те ще могат да обогатят анализа и вникването в произведения на изкуството от различни периоди с разсъждения върху използваните цветови закономерности.
Предварителни изисквания:
Студентите следва да са запознати с историята на изобразителното изкуство, да познават основните периоди в неговото развитие с най- важните представители и направления.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

М.Алмалех. Символика на цвета. 1998

Л.Жегин. Язык живописного произведения. 1970

И.Маразов. Митология на златото. 1999

И.Маразов. Ловът като ценностно изпитание в митичната биография на тракийския владетел. – Анали, 1/2003, 44-57.

Р.Фрумкина. Цвет, смысл, сходство. 1984

М.Ахундов. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. 1982

Л.Миронова. Цвет в изобразительном искусстве. Минск, 2003.

В.Кандински. За духовното в изкуството. 1995

P.Klee. Kunst-Lehre. 1991

J.Itten. Kunst der Farbe. 1970

J. Weber. Gestalt, Bewegung, Farbe. 1974

H.Frieling. Gesetz der Farbe. 1984

R.Huyghe. Les puissances de l’image. 1965

H.Sedlmayr. Die Revolution der modernen Kunst. 1985

Средства за оценяване:

Тема реферат върху едно или група произведения на един автор по избор, която да анализира онези схващания за цвета, които художникът демонстрира в избраните произведения. Интерпретацията следва да е мотивирана и подходящо аргументирана.