DEVM112 Когнитивно развитие

Анотация:

Представеният курс “Емоционално и поведенческо развитие на детето и юношата” е изключително практически насочен. Темите са подбрани с оглед на проблемите, които специалистите с помагащи професии и най-вече психолозите срещат при директната работа с деца в областта на закрилата на детето и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до неговите права. Теоретична основа на разглежданите в курса теми е психоанализата и по-специално разбиранията на Фройд и Лакан. Използван е опита, натрупан във френско- българските обучителни проекти “Да растеш без родители” и “Детето и неговите симптоми”. По време на семинарите студентите ще имат възможност да работят върху конкретни казуси на деца с проблеми в афективното и поведенческо развитие..

Курсът запознава студентите с основни моменти от психоаналитичното учение на Фройд и Лакан, които придават дълбочина на емоционалното, афективно и поведенческо развитие на детето и юношата. Крайната цел е у студентите да се формират умения за разпознаване на симптома в поведението на детето и юношата, като израз на психично страдание и да го разграничават от кризите в развитието, делинквентното поведение и др.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорията на Фройд за детската сексуалност и развитието на влеченията; за развитието на връзките с обекта и критичните периоди в този процес, през които децата са особено уязвими към раздяла с обекта /майката/; семейните комплекси и функцията им организацията на психиката;.

2) могат:

• разпознават симптома на детето, като проява на психично страдание, да го разграничават от т. нар. проблемно и делинквентно поведение; някои основни трудности в емоционалното и поведенческо развитие на изоставеното дете, на осиновеното дете, на юношата;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Банова В., Л. Жупунов., Няколко опорни точки в срещите ни с деца от ранна и предучилищна възраст. В: Как да разговаряме, играем и слушаме детето. Сборник с материали за работа с деца и родители, София, 2011

• Банова В., Някои клинични аспекти в работата с клиенти в семейно- консултативните центрове. – В: Как да разговаряме, играем и слушаме детето. Сборник с материали за работа с деца и родители, София, 2011

• Детето и неговите симптоми, под ред. на В. Банова, София, 2005 Белезите на различието, под ред. на В. Банова, София, 2006

• Да научим езика на детето, под ред. на В. Банова, София, 2009 Бащите днес, Сиела, 2012