DEVM106 Въведение в теорията и методите на консултиране

Анотация:

Курсът предоставя базисни знания и умения за работа по случай: изграждане на формулировка, оценка, договоряне, предоставяне на консултации в контекста на програма от грижи. Специален акцент е поставен върху работата в екип и служба за психично здраве.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• целите и основните процедури на консултиране на деца и юноши;

• основните феноменологични и психоаналитични концепции и тяхното приложение в процеса на консултиране;

• кои са най-честите проблеми в детска възраст изискващи консултиране и какви практики съществуват в България.

2) могат:

• да извършват клинична оценка на дете и юноши;

• да разграничават случаите нуждаещи се от консултиране от случаите изискващи други терапевтични методи (психотерапия, семейно консултиране, медицински или социални интервенции);

• да изготвят формулировка за случая и да съставят терапевтичен план като ползват парадигмата на клиничната психопатология или психоанализата;

• да договорят с детето и родителите провеждане на консултации или да насочат случая към друга служба/специалист;


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Hansen, J. (1986): “”Counseling: Theory and Process”, Allyn and Bacon, USA 1986.

Kestenbaum, C. & Williams, D. (1988): “Handbook of Clinical assessment of Children and Adolescents”, Kestenbaum and Williams (eds.), New York University Press, Vol. I, II;

Mishne, J. (1983): “Clinical work with Children”, Free Press 1983.

Rustin, M. & Quagliatta, E. (2000): “Assessment in Child Psychoterapy”, M. Rustin (ed.), Karnac 2000.

Допълнителна

Blos, P. (1962): “The Adolescent passage – developmental issues”, IUP 1962;

Pine, F. (1985): “Developmental Theory and Clinical Process”, Yale University Press.

Weinniger, O. (1993): “View from the Cradle: Children’s Emotions in Everyday Life”, Karnac Books 1993;

Уиникът, Д. (1971): “Игра и реалност”, ЛИК 1999, София.

Средства за оценяване:

тест

участие

работа по казус