BCRM120D Проект: "Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори"

Анотация:

Курсът представлява участие на студентите в семинар или интерактивна среща по проблеми, свързани с бизнес комуникацията с рускоезичните партньори Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за устна комуникация в сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникация с руски език, за успешна професионална реализация.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Николай Чирпанлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

и различават основните видове устна бизнес комуникация

начините на създаване на устни репродуктивни текстове и диалози;

2) могат

участват в семинар или дискусия по предварително предложена тематика;

продуцират и репродуцират устни текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

общуват свободно в бизнес-ситуации.


Предварителни изисквания:
Базисно ниво на владеене на руския език.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса