BCRM119D Модели и инструменти на бизнес комуникациите

Анотация:

Целта на курса е да даде основни знания за бизнес комуникациите и ролята им в съвременния бизнес. Да запознае студентите с ключовите понятия, свързани с вербалните и невербалните комуникации, с ефективната устна и писмена комуникация, както и с видовете публики. В рамките на курса се представят правилата на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите. Анализират се същността и значението на фирмената култура, фирмената философия, лого и др., както и основните рекламни константи. Особено място се отделя на предизвикателствата, които налагат пред комуникаторите новите медии, използването на блогосферата и социалните медии в света на ефективните комуникации и изискванията на дигиталния маркетинг. Проследяват се ключовите стъпки в бизнес комуникациите, свързани с посланията на езика на тялото,изискванията на дрескода в бизнеса, познаването на интеркултурните комуникации и др.

Да се запознаят с особеностите на онлайн комуникациите, със значението на корпоративните блогове и социалните мрежи, с позитивните и негативните страни на общуването в интернет

Да познават посланията на езика на тялото,изискванията на дрескода в бизнеса,да са запознати с междукултурните различия и изискванията при интеркултурните комуникации в съвременния бизнес

Да научат основните правила за говоренето, слушането при бизнес комуникациите и бизнес преговорите, комуникиране по време на криза

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите трябва да:

1) знаят:

основните термини и понятия в бизнес комуникациите и спецификата на вербалните и невербалните комуникации в бизнеса

основните понятия във връзките с обществеността, принципите, функциите и видовете PR

планирането и реализирането на PR кампании, ролята на новите медии в промяната на PR професията и изграждането на корпоративен имидж

ключовите стъпки при кризисен PR

да познават етапите на бизнес преговорите и различните модели в съвременния бизнес

да познават изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики

2) могат:

да изготвят бизнес кореспонденция, да използват онлайн общуването, да подготвят публична реч, CV, мотивационно писмо

да разбират езика на тялото, дрескода в бизнеса

да използват в комуникациите новите медии и спецификата на web сайтовете, Интранет, блоговете, социалните мрежи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

първоначални знания по маркетинг

първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии и книги:

Аврамов, В., Комуникационната политика на фирмата, С., Изд. "Сиела", 2001

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. "Класика и стил", 2001

Българска рекламна енциклопедия, С., Изд. "Сиела", 2001

Пийз, А., Гарнър, Ал., Езикът на тялото. Скритият смисъл на думите, С., 2000

Люис, Д., Тайният език. Мълчаливите послания. Магията на успеха, С., Изд. "Кръгозор", 2001

Кавазаки, Г., Как да побъркате конкурентите си. С., Изд."Принсепс", 1998

Пийз, А., Пийз, Б., Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния - Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта, С., Изд. "Сиела", 1999

Лоундз, Л., 92 трика на тайния език. Малките номера на големите победители. С., Изд. "Кръгозор", 2002

Минков, М., Защо сме различни, С., 2002

Рейч, Р., Бъдещето на успеха, С., Изд. "Рой Комюникейшън", 2002

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., Изд. "Класика и стил", 2004

Брестничка, Р., Управление на търговските марки, С., Университетско издателство "Стопанство", 2004

Бизнескомуникациии, поредица Harvard Business Essentials, С., Изд. "Класика и стил", 2004

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Дракър, П., Мениджмънтът в следващото общество, С., 2006

Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2006

Абаджимаринова, Р., Търговска марка - бренд, С., 2006

Пийз, А., Въпроси и отговори - Как да стигнем до "да" в мрежовия маркетинг, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Ефтимова, А., Ефективната невербална комуникация, С., 2008

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс - Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2008

Вем, А., Езикът на жестовете, С., 2009

Шипли, Д., Шуолби, У., Интернет етикет, С., 2009

Комуникацията, която информира и влияе (Harvard Lusiness School Press), С. 2009

Мезрич, Б. Фейсбук - милиардери по неволя, с., 2010

Лоундз, Л., Изкуството на общуването, С., 2010

Алексиева, С. Бизнескомуникации, С., 2011

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти за социални мрежи, С., 2011

Котлър, Ф., Лий, Н., Корпоративна социална отговорност, С., 2011

Русев, П., Властта на хората - новият маркетинг", Варна, 2011

Ейдриън Гостик, Е., Елтън, Ч.,Принцип на моркова, С., 2012

Рийд, Д., В крак с онлайн маркетинга, С., 2012

Фиск, П., Креативният гений, С.,2013

Уоткинс, М., Първите 90 дни: Успешни стратегии за лидери, С.,2013

Средства за оценяване:

ТЕСТ три писмени работи по време на семестъра

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА Задължителна курсова работа