BCRM100D Международен бизнес

Анотация:

Курсът обхваща в синтезиран вид главните теми и проблеми в сферата на международния бизнес. Специално внимание се обръща на: митата и техните статични ефекти, нетарифните търговски ограничения, преференциалните търговски споразумения, ролята на многонационалните корпорации и на Световната търговска организация в съвременната световна икономика; специфичните проблеми, възникващи в условията на прехода на страните от Централна и Източна Европа към пазарна икономика; реинтегрирането на икономиката на България в обединения пазар на ЕС и в системата на световното стопанство чрез възстановяване и засилване на нейната конкурентност и отвореност към международните пазари.

Целта е:

да се формират комплексни знания за: основните процеси и тенденции в развитието на съвременната световна икономика и нейната глобализация; увеличаване на конкурентоспособността и отвореността на българската икономика.

да се изградят умения за бърза ориентация в съвременната глобализираща се бизнес среда и за ефективно решаване на възникващите проблеми на микроикономическо и макроикономическо равнище.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

състоянието и тенденции в развитието на съвременната световна икономика и нейната глобализация;

същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от прилагането на различните инструменти на външнотърговската политика;

методите за анализ и увеличаване на конкурентоспособността на националната икономика на микроикономическо и макроикономическо равнище.

2) могат:

бързо да се ориентират в сложната проблематика на международния бизнес и да приемат и реализират ефективни решения на фирмено равнище;

адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на външната търговия на Р. България и в интегрирането на нейната икономика в системата на ЕС и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Микроикономика

МакроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Стефанов, Ст. "Международна икономика", София 2009 г.

Стефанов, Ст. Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика - особености и последствия. Сп. "Икономическа мисъл", № 4, 2003 г.

Стефанов, Ст. Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността. Сп. "Икономическа мисъл", № 1, 2002 г.

Стефанов, Ст. Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз. Сп. "Международни отношения", бр. 4, 2001 г.

Стефанов, Ст. Теорията на М. Портър за конкурентните предимства на нациите (кратък обзор).

Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща "ИнфоДар", 2010 г.

Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство "Изток - Запад", 2009 г.

Нуриел Рубини и Стивън Мим. Кризисна икономика: основен курс за бъдещето на финансите. София, Сиела Норма АД, 2011 г.

Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща "МаК", 2010 г.

Допълнителна литература

Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld International Economics: Theory and Policy. Addison Wesley, 7 edition, 2005.

Robert J. Carbaugh. International Economics. Tenth Edition. Wadsworth Publishing Company, USA, 2004.

Peter B. Kenen. The International Economy. Second Edition. Prentice-Hall, USA, 1989.

Charles W.L. Hill. Global Business Today. Second Edition, 2003, McGraw-Hill Higher Education, USA.

Стоядин Савов и др. Световна икономика. Издателство "Стопанство", София, 2006.

Адреси в интернет

Официална страница на Европейския съюз: http://europa.eu.int/

Европейска комисия: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Европейска централна банка: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html

Европейска банка за възстановяване и развитие: www.ebrd.org

Информация и анализи за Европейския съюз: http://www.euractive.com/

Делегация на европейската комисия в България: http://www.evropa.bg/

Световна търговска организация: www.wto.org.

Международен валутен фонд: www.imf.org

Световна банка - www.worldbank.org

Организация за икономическо сътрудничество и развитие: www.oecd.org

Конференция на ООН за търговия и развитие: www.unctad.org

Министерство на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg

Българска народна банка: www.bnb.bg

Национален статистически институт: www.nsi.bg

Агенция "Митници": www.customs.bg

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ К ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 2х25% 50%