BCRM116D Проект " Фирмената култура в различни страни"

Анотация:

Курсът представлява запознанство с фирмената култура в различни страни .

Основната цел на курса е да формира у студентите социокултурна компетентност, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за реализация им в сферата на бизнеса.

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.Знаят :

- основните концепции и методики на сравнителния анализ.

2.Могат да:

- разбират ролята на сравнителния анализ в изучаването на културните феномени;

- разбират, че базовото знание за същността на културните феномени в крайна сметка се установява само в сравнителното им изучаване и в широк социокултурен контекст;

- ценят отечествената култура и да уважават културата на други народи


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Боева Б. Фирмено управление в международния бизнес. УИ Стопанство, 1995.

2. Василева А.- Комуникации в международния бизнес. Консулт Аг. 2002.

3. Мадъкс Р. Как се създава екип. Инсико, 1992.

4. Панайотов Д.Психология на бизнеса. Сиела, 2001.

5. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

6. Godard A., V.Lenhardt Transformational Leadership. Shared dreams to success. Palgrave, NY, 2000.

7. Vlamis A., Smart Leadership. Publications Devision, N.Y., 1999.

8. Moran, Ph. Harris, S. Moran. Managing Cultural Differences. - Elsevier Inc. (7th Edition). – 2011.