BCRM115D Писмена бизнес комуникация: делова кореспонденция на фирмата

Анотация:

Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Курсът се чете на български език

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за писмена комуникация в сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за успешна професионална реализация

прочети още
Бизнес комуникации - ДО

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

и различават основните видове писмена бизнес комуникация

начините на създаване на писмени репродуктивни текстове и писма

2) могат:

да разбират аудиотекст от бизнес характер;

да четат текст, съдържащ лексика от икономически характер;

да продуцират и репродуцират писмени текстове, актуални за професионална бизнес-дейност;

да общуват свободно в писмена форма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

езикова култура на българския език.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Единна държавна система да деловодство. Основни положения. С., 1980

Закон за Националния архивен фонд (ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г. с изменения в ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г.)

Методически кодекс , Главно управление на архивите при МС, С., 1982

БДС 13078-75. Единна система за унифицирана управленска документация. Организационно-разпоредителна документация. Термини и определения. С., 1976

БДС 6.00.2-83. Унифицирани системи за управленска документация. Термини и определения. С., 1984

БДС 6.04.1-85. Унифицирани системи за управленска документация. Общоадминистративна

документация. Основни положения и формуляри образци Т. 55. С., 1985

ISO 15489-1:2001 (E), ISO 15489-2:2001 (E). Information and documentation – Records management.

Информация и документация – Документален мениджмънт.

Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията. Разработена от Министерството на държавната администрация и административната реформа с учебна цел.

Б.Литература.

Апостолова Г. Убеждаващата комуникация. С., 1999.

Апостолова Г. и др. Теория и практиката на писмената и устната комуникация. Благоевград, 1997.

Боева Б. Бизнес комуникации и делови преговори. С., 1996.

Борисова Л., Ведър Й. Писмени и устни комуникации. Ботевград, 2008.

Ведър Й. Реторика и ораторско изкуство. С., 2000, 2007.

Винокур Т. Говорящий и слушающий: варианты речевого поведения. М., 1993.

Георгиева Р. Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език. С., 2007.

Георгиева Н. Делова кореспонденция. С., 2015.

Карнеги Д. Изкуството да говорим пред другите. С., 2005.

Средства за оценяване:

Аспекти при формиране на оценката:

- участие в дебат по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от тест, проведен по време на семестъра;

- изпитен резултат.